Новини

Екскурсія на EmagicOne

Екскурсія на EmagicOne

24 листопада студенти першого і другого курсів нашої кафедри відвідали одну з ІТ компаній Тернополя - eMagicOne. За дві години, проведених...
День кібербезпеки 2017

День кібербезпеки 2017

30 листопада 2017 р. колектив кафедри Кібербезпеки при сприянні деканату Комп'ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії ТНТУ ім. І. Пулюя провів...

Про кафедру

Загородна Наталія Володимирівна

В.О. зав. кафедри Науковий ступінь: к.т.н. Вчене звання: доцент Посада: доцент

Кареліна Олена Володимирівна

Науковий ступінь: к. пед. н. Вчене звання: доцент. Посада: доцент кафедри кібербезпеки

Козак Руслан Орестович

Науковий ступінь: к.т.н. Вчене звання: доцент Посада: доцент кафедри кібербезпеки

Щербак Леонід Миколайович

Науковий ступінь: д.т.н. Вчене звання: професор Посада: професор кафедри кібербезпеки

Боднарчук Ігор Орестович

Науковий ступінь: к. т. н. Вчене звання: - Посада: доцент кафедри кібербезпеки

Касянчук Михайло Миколайович

Науковий ступінь: к.ф.-м.н. Вчене звання: доцент Посада: доцент кафедри кібербезпеки

Лобур Тарас Богданович

Науковий ступінь: - Вчене звання: – Посада: старший викладач кафедри кібербезпеки

Грод Іван Миколайович

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних  наук Вчене звання: доцент Посада: доцент кафедри кібербезпеки

Склад проектних груп по кафедрі кібербезпеки, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями.

 

Бакалавр:

д.т.н., проф. Карпінський М.П. – керівник

к.т.н., доц. Козак Р.О.

к.т.н., доц. Загородна Н.В.

 

Магістр:

к.т.н., доц. Загородна Н.В. – керівник

к.т.н., доц. Козак Р.О.

д.т.н., проф. Карпінський М.П.

д.т.н., проф. Марценюк В.П.


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану

 

Код та найменування спеціальності: 125 ­- Кібербезпека

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Спеціалізація: -

Освітня програма: Кібербезпека (освітньо-професійна)

Форма навчання: Денна

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: 90 кредитів, 1 рік 4 міс.

Навчальний план, затверджений: Вченою радою ТНТУ, протокол №     від                  р.

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності): стандарт відсутній

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності): стандарт відсутній

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї повної ступеня бакалавра

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

Програмні результати навчання

Найменування навчальних дисциплін, практик

I. Цикл загальної підготовки

Здатність до викладання у вищому навчальному закладі предметів, що відносяться до галузі інформаційно-комунікаційних технологій

Керуватися основними положеннями з організації вищої освіти і методики проведення різних видів занять, володіння методами та засобами впровадження у вищу освіту України основних завдань, принципів та документів, прийнятих в рамках Болонського процесу.

Застосовувати вимоги нормативних документів з організації навчально-виховного процесу: освітньо-кваліфікаційні характеристики, зміст освітньо-професійної програми, робочої навчальної програми дисципліни та тематичного плану, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, об’єктивно оцінювати знання і вміння тих, хто навчається, сприяти розвитку в них самостійності, творчих здібностей в процесі засвоєння навчальних дисциплін

Педагогіка та етика професійної діяльності

Здатність розробляти методичні матеріали, що використовуються студентами в навчальному процесі

Керуючись нормативними документами та психолого-педагогічними вимогами до навчального процесу виконувати навчальну та методичну роботу зі своєї навчальної дисципліни і забезпечувати високу ефективність педагогічного процесу, здійснювати методичне забезпечення самостійних занять студентів з навчальної дисципліни, прищеплювати необхідні методичні навички.

Застосовуючи теоретичні знання навчальної дисципліни домагатися ефективності та високої якості проведення усіх видів занять зі студентами, своєчасно розробляти необхідні навчально-методичні матеріали, готувати та розробляти методичну документацію для проведення занять на технічних засобах, проводити наукові дослідження з учбових та методичних питань, впроваджуючи їх результати в учбовий процес, активно залучати до цієї роботи студентів, постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, передові форми і методи навчання

Знання основ правового регулювання інтелектуальної власності

Здійснювати комплексний аналіз інтелектуальної власності;

Сформувати сучасне наукове розуміння сутності інтелектуальної власності, методологічних зв’язків та закономірностей розвитку. Усвідомити значення авторського права і суміжних прав.

Оволодіти практичними навичками, щодо правового регулювання патентного права.

Освоїти фундаментальні знання щодо правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту в Україні та світі.

Інтелектуальна власність

 

 

Знання іншої мови (мов)

На високому професійному рівні спілкуватися хоча би однією іноземною мовою (англійською, французькою або ін.) на рівні спілкування та розуміння технічних текстів зі спеціальності без словника

Іноземна мова фахового спрямування

Обґрунтування вибору, реалізації й аналіз розподілених інформаційно-

комунікаційних систем і мереж, загальної теорії побудови математичних моделей прийняття рішень

Використовувати математичні методи оптимізації з метою одержання найкращих характеристик функціонування засобів та систем

Здійснювати розроблення методик аналізу, синтезу, оптимізації та прогнозування якості процесів функціонування інформаційних процесів та технологій в розподілених інформаційно-комунікаційних системах

Методи та системи підтримки прийняття рішень

Готовність використати сучасні досягнення науки і передових технологій

Використовувати знання сутності, принципів, методів, особливостей наукового пізнання для вивчення і розв’язання проблем забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації, розвивати творче, діалектичне мислення та наукове передбачення розвитку процесів та явищ у галузі інформаційної безпеки та захисту інформації.

На основі володіння науковою методологією організовувати процес дослідження у галузі інформаційної безпеки та захисту інформації від постановки наукових проблем до розробки принципів реалізації теоретичних знань, на основі принципу доказовості наукових знань забезпечувати достатність наукового обґрунтування істинності знань при проведенні дослідження

Методологія та організація наукових досліджень

Здатність планувати та здійснювати власне наукове дослідження, присвячене суттєвій проблемі сучасної науки у галузі інформаційно-комунікаційних технологій

Проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій, формувати цілі дослідження, складати техніко-економічне обґрунтування досліджень, що проводяться, вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження, застосовувати сучасні методи проведення експерименту в конкретній галузі знань

Готовність представляти результати досліджень у вигляді звітів і публікацій на державній та одній з іноземних мов

Обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів, подавати підсумки роботи, що виконана, у вигляді звітів, рефератів, наукових статей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування і друку

II. Цикл професійної підготовки

Здатність розуміти і аналізувати напрями розвитку розподілених інформаційно-комунікаційних систем і мереж, загальної теорії побудови математичних моделей і їх реалізації, теорії і практики керівництва проектами зі створення захищених розподілених інформаційних ресурсів

Виходи зі знання теорії розподілених інформаційних ресурсів здійснювати вибір методів і засобів для побудови розподілених інформаційно-комунікаційних систем.

Здійснювати розроблення методик аналізу, синтезу, оптимізації та прогнозування якості процесів функціонування інформаційних процесів та технологій в розподілених інформаційно- комунікаційних системах.

Обґрунтовувати та реалізовувати системи захисту розподілених інформаційних ресурсів у інформаційно-комунікаційних системах

Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних і знань

Здатність організовувати роботу колективу виконавців, приймати управлінські рішення в умовах різноманіття думок, визначення порядку виконання робіт

Організовувати роботу колективу при розробці проектів, реалізації та модернізації захищених інформаційних і комунікаційних систем

Технології створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем

Ураховувати соціальні й морально-етичні норми в особистій і соціально-професійній життєдіяльності

Ураховувати соціальні й морально-етичні норми при організації роботи колективу для розробки проектів

Знати й дотримувати прав і обов'язки громадянина

Дотримуватися прав і обов’язків громадянина при організації роботи колективу для розробки проектів

Бути здатним до співробітництва й роботи в команді

Реалізовувати співробітництво у колективі при розробці проектів

Здатність виконувати роботи з проектування складних комплексів засобів захисту та управління і безпекою інформаційних і комунікаційних систем відповідно до сфери їх застосування

Виходячи із знань теорії захищених інформаційних технологій, базових стадій та етапів життєвого циклу інформаційних і комунікаційних систем здійснювати формування технології розроблення комплексів засобів захисту інформаційно-комунікаційних систем.

Виходячи з технології створення систем захисту комп’ютерних систем та мереж розробляти та визначати загальні принципи побудови систем захисту, завдання, вихідні дані та фактори, які необхідно враховувати при проектування систем захисту

Здатність здійснювати та детально обґрунтовувати вибір структури, принципів організації, комплексів засобів і технологій забезпечення безпеки інформаційних і комунікаційних систем

Застосовувати типові підходи до проектування захищених інформаційних і комунікаційних систем.

Здійснювати порівняння підходів до організації типових комплексів та засобів захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах.

Здійснювати вибір засобів захисту інформації для складових інформаційно-комунікаційних систем: операційні системи, активне мережне обладнання, системи мобільних програмних компонентів тощо

Здатність розробляти проектну документацію, програми та методики випробувань та організовувати тестування та налагодження комплексів засобів захисту інформаційних і комунікаційних систем

Розробляти проекти комплексів засобів захисту інформаційно-комунікаційних систем.

Розробляти проектну документацію, програми і методики випробувань

Здатність упроваджувати в інформаційні і комунікаційні системи сучасних методів забезпечення інформаційної безпеки відповідно до вимог вітчизняних та міжнародних стандартів

Здійснювати аналіз нових вітчизняних та міжнародних стандартів інформаційної безпеки та розробляти пропозиції щодо реалізації їх вимог.

Здійснювати адаптацію комплексу засобів захисту інформаційних і комунікаційних систем відповідно до вимог сучасної нормативно-правової бази

Здатність організовувати і виконувати роботи з виготовлення, монтажу, налагодженню, випробуваннях та здачі в експлуатацію систем і засобів забезпечення безпеки інформаційних і комунікаційних систем

Керівництво роботами із створення, виготовлення, монтажу, налагодження, випробування і здавання в експлуатацію систем і засобів забезпечення інформаційної безпеки

Здатність розробляти проекти методичних і нормативних документів, технічної документації, а також пропозиції та заходи з реалізації розроблених проектів і програм

Організація та розроблення проектів керівних документів із створення, виготовлення, монтажу, налагодження, випробування і здавання в експлуатацію систем і засобів забезпечення інформаційної безпеки

Здатність організовувати роботу з удосконалення, модернізації, уніфікації систем, засобів і технологій забезпечення безпеки інформаційних і комунікаційних систем відповідно до нормативно-правових актів і нормативно-методичних документів, що діють в Україні

Розробляти комплекти документів щодо забезпечення робіт з удосконалення, модернізації, уніфікації систем, засобів і технологій забезпечення інформаційної безпеки відповідно до правових нормативними актами та нормативними методичними документами

Володіння науковими та практичними методами створення систем моніторингу безпеки в інфокомунікаційних системах та мережах

Виходячи із основних характеристик та моделей уразливостей, загроз та атак здійснювати обгрунтування варіантів побудови автоматизованої системи моніторингу інформаційної безпеки для інформаційних і комунікаційних систем та її основних складових: підсистеми аналізу уразливостей, підсистеми виявлення вторгнень, підсистеми управління комплексною системою захисту інформації.

Застосовувати міждержавні та вітчизняні стандарти при створення системи моніторингу інформаційної безпеки та визначати перспективи розвитку систем моніторингу інформаційної безпеки

Моніторинг і аудит інформаційно-комунікаційних систем

Володіння науково-організаційними основами проведення аудиту безпеки інформаційних і комунікаційних систем

Організовувати та здійснювати збирання даних від замовника, здійснювати їх попередній аналіз та планування заходів з підготовки та проведення аудиту.

Організовувати та здійснювати збирання інформації та давати оцінку заступних заходів і засобів: організаційних заходів у сфері інформаційної безпеки: програмно-технічних засобів захисту інформації; заходів та засобів забезпечення фізичної безпеки.

Здійснювати аналіз ризиків для оцінки реальних загроз порушення інформаційної безпеки та розробляти рекомендації, що дозволяють мінімізувати ці загрози.

На основі інформації, одержаної у ході дослідження інформаційної інфраструктури замовника та результатів аналізу ризиків, розробляти рекомендації щодо удосконалення системи інформаційної безпеки, застосування яки дозволить мінімізувати ризики та формулювати перелік уразливостей.

Оформляти аудиторський звіт, що містить оцінку поточного стану рівня безпеки, інформацію про виявлені проблеми, аналіз відповідних ризиків та рекомендації щодо їх усунення

Володіння науковими методами обґрунтування, вибору та аналізу криптографічних механізмів і систем захисту інформаційних і комунікаційних систем

Здійснювати вибір засобів, необхідних для реалізації та компонування криптографічних систем.

Застосовувати стандарти у галузі криптографічного захисту інформації та здійснювати вибір конкретних параметрів криптографічних алгоритмів.

Впроваджувати та використовувати апаратні та програмні комплекси, що забезпечують підтримку та функціонування інфраструктури відкритих ключів.

Здійснювати запобіжні дії щодо протидії загальним методам аналізу криптосистем

Методи побудови і аналізу криптосистем

Здатність розробляти правильні постановки виробничих задач та вміти їх  розв’язувати  на основі оптимізаційних моделей математичного моделювання з використанням сучасних математичних методів і обчислювальної техніки

Використовувати  в майбутній  управлінській діяльності методи математичного моделювання для забезпечення ефективного  та раціонального  управління виробництвом.

Вміти користуватись набутими теоретичними знаннями та практичними навичками при побудові та реалізації основних оптимізаційних моделей.

Освоїти комплекс знань з методик: діагностування, аналізу, оцінювання стану керованого об’єкта, програмування, вироблення критеріїв оцінювання і моніторингу наслідків управлінських рішень.

Використовувати основні принципи та інструментарії постановки задач, побудови моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в технічних галузях.

Оптимізаційні методи та моделі

Вміння основ командної розробки програмного забезпечення, моделювання та аналіз програмного забезпечення, конструювання програмного забезпечення

 

Вміти користуватись засобами мов програмування для забезпечення вбудованого захисту від копіювання програмних продуктів, промислового шпигунства, несанкціонованої модифікації ПЗ, піратства.

Вміти користуватись програмно-апаратними засобами захисту ПЗ з електронними ключами

Технології розробки захищеного програмного забезпечення

Знання особливостей та проблем розслідування комп’ютерних злочинів

Знати основні категорії і поняття компютерної криміналістики.

Знати структуру методики розслідування окремого виду злочину і використовувати її як методичну схему конструювання процесу розслідування конкретного злочину.

Знати передовий досвід слідчої, експертної, оперативно-розшукової та судової практики розкриття і розслідування конкретних злочинів.

Комп'ютерна криміналістика

Володіння функціональними можливостями найсучасніших інструментальних засобів, що використовуються у криміналістиці в комп’ютерних системах

Вміти проводити збір даних, що є ключовим моментом в отриманні доказів.

Вміти доводити цілісність інформації та відсутність компрометації. Вміти застосовувати набуті навички роботи з криміналістичною технікою.

Вміти використовувати сучасні програмні та апаратні засобу для обробки даних, які необхідні для підготовки зібраних доказів до розслідування. Вміти проводити глибокий криміналістичний аналіз з можливістю формування професійних звітів.

 

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану

 

Код та найменування спеціальності: 125 ­- Кібербезпека

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціалізація: -

Освітня програма: Кібербезпека (освітньо-професійна)

Форма навчання: Денна

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: 240 кредитів, 4 роки

Навчальний план, затверджений: Вченою радою ТНТУ, протокол №1 від 23.02.2016 р.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

Програмні результати навчання

Найменування навчальних дисциплін, практик

I. Цикл загальної підготовки

Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей

Культурологічні питання сучасності розглядати з позицій вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства.

Засвоювати і реалізувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації, поважливо ставитися до різних культур, релігій, до ідей збереження миру, неухильного дотримання прав людини.

Проникати в сутність явищ і процесів реального світу, критично оцінювати соціальні, економічні, екологічні, культурні та інші події і явища у світі в Україні, свідомо використовувати фундаментальні наукові знання в пізнавальній і професійній діяльності

Історія та культура України, Філософія

Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці

Розробляти здоровий режим роботи та відпочинку як особисто, так і для працівників підлеглого колективу і дотримуватись його, використовуючи чинне законодавство України.

Дозувати навантаження, уникати систематичної перевантаженості, розвивати власну стресовитривалість та зберігати трудову активність в екстремальних ситуаціях

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці

Здатність учитися.

Адаптуватися до зростаючих потоків інформації та наслідків науково-технічного прогресу, постійно поновлювати політичні та соціальні знання, засвоювати новітні світові науково-технічні досягнення в галузі інформаційної безпеки та захисту інформації, використовуючи сучасні інформаційні технології, знання фундаментальних законів і понять природничих наук.

Оцінювати за різноманітними інформаційними джерелами тенденції впливу змін соціально-економічних відносин на техніко-економічний стан свого підприємства та галузі інформаційної безпеки, використовуючи фундаментальні знання економічної теорії

Українська мова (за професійним спрямуванням) , Філософія

Здатність до критики й самокритики

Дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки і моралі в міжособистністних відносинах, суспільстві та колективі, сприяти зміцненню моральних засад суспільства.

Захищати свої права й інтереси колективу та держави на основі знання прав і обов’язків особистості і колективу, ретельно вивчаючи законодавчі акти України.

Добровільно відгукатися і вносити позитивний внесок у рішення загальних соціальних проблем: захист довкілля, захист прав громадян, охорона здоров’я і безпеки життєдіяльності.

 

Соціологія, Основи права, Філософія

Адаптивність і комунікабельність

На високому культурному рівні спілкуватися державною та оволодіти хоча би однією іноземною мовою (англійською, французькою або ін.) на рівні спілкування та розуміння технічних текстів зі спеціальності без словника

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

Толерантність

Демонструвати широкий кругозір у міжнародному політичному житті та геополітичній ситуації, орієнтуватися в зовнішній та внутрішній політиці України, знати її історію та специфіку розвитку, розуміти місце і статус України в сучасному світі.

Орієнтуватись у глобальних процесах економічного розвитку, світових господарських зв’язків, інтеграції України в систему міжнародного поділу праці та у міжнародну систему інформаційної безпеки.

Історія та культура України

Екологічна грамотність

Забезпечувати охорону довкілля під час робіт на спорудах та обладнанні інформаційних та інформаційно-комунікаційних засобів згідно з нормативними документами та чинними в Україні законодавчими актами, використовуючи знання основ екології

Техноекологія та цивільна безпека

Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою

На високому культурному рівні спілкуватися державною

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Знання іншої мови (мов)

На високому культурному рівні спілкуватися хоча би однією іноземною мовою (англійською, французькою або ін.) на рівні спілкування та розуміння технічних текстів зі спеціальності без словника

Іноземна мова професійно-ділового спрямування

Базові уявлення про основи філософії (філософії безпеки), психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності

Забезпечувати заходи та засоби охорони праці та техніки безпеки під час робіт на спорудах та обладнанні інформаційних та інформаційно-комунікаційних засобів, використовуючи нормативні документи та наявні матеріально-технічні ресурси, знання основ техніки безпеки та основ охорони праці.

Проводити інструктажі, наради та технічні заняття з працівниками підрозділу з питань охорони праці та техніки безпеки, безпеки життєдіяльності, використовуючи нормативні документи та технічні засоби навчання, знання основ безпеки життєдіяльності та основ охорони праці

Філософія, Соціологія, Основи права, Техноекологія та цивільна безпека

Базові знання фундаментальних розділів математики, фізики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи у сфері захисту інформації

Досліджувати алгоритми і програми розв'язку задачі статичного і динамічного планування в КС на підставі аналізу математичної моделі та методу розподілу задач в КС з врахуванням структури КС, критеріїв ефективності, системи планування.

Виконувати розв’язок математичних задач, застосовуючи чисельні методи обчислення функцій, розв’язування систем алгебраїчних та диференціальних рівнянь, знаходження та дослідження оптимального обчислювального алгоритму.

Виконувати необхідні математичні розрахунки, пов’язані з апроксимацією функцій, чисельним інтегруванням, методами розв’язування диференційних та інтегральних рівнянь, рішення крайових задач та задач оптимізації.

Виконувати чисельний розв’язок математичних задач, використовуючи стандартні математичні програмні пакети типу Mathlab, Mathcad .

обчислювального алгоритму.

 

Інформаційні технології, Вища математика, Чисельні методи, Фізика,

Базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін

Виконувати аналіз та синтез дискретних об’єктів, використовуючи поняття і закони теорії множин та теорії відношень.

Виконувати аналіз та синтез дискретних об’єктів, використовуючи елементи теорії графів.

Виконувати аналіз та синтез дискретних об’єктів, використовуючи елементи теорії комбінаторного аналізу.

Виконувати розв’язок математичних задач, застосовуючи чисельні методи обчислення функцій, розв’язування систем алгебраїчних та диференціальних рівнянь, знаходження та дослідження оптимального обчислювального алгоритму.

Виконувати постановку та формалізацію задач аналізу імовірнісних характеристик ТО та наступний їх розв’язок методами теорії ймовірностей.

Виконувати постановку та формалізацію задач аналізу статистичних характеристики ТО та наступний їх розв’язок методами математичної статистики.

Виконувати розрахунки усталеного та перехідного режиму в лінійному електричному колі, в якому діють джерела постійних, синусоїдальних або несинусоїдальних сигналів.

Виконувати розрахунки характеристик сигналів при проходженні їх через електричні кола, використовуючи спектральний метод аналізу.

Виконувати розрахунки усталених та перехідних режимів в однорідній лінії передачі, а також розрахунки нелінійних електричних та магнітних кіл з використанням графічних або чисельних методів.

 

Теорія ймовірностей і математична статистика, Вища математика, Дискретна математика, Чисельні методи

II. Цикл професійної підготовки

Креативність, здатність до системного мислення

Характеризувати стан інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави, а також основні форми інформаційного протиборства в умовах входження держави в інформаційне суспільство, застосовуючи системний підхід та знання основ теорії інформаційної безпеки

Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід

Навички роботи з комп'ютером

Досліджувати архітектуру процесора, визначити систему команд, структуру даних, способи адресації, алгоритми функціонування комп’ютера при виконанні різних команд та режимів, враховуючи розподіл функцій обробки інформації між апаратними і програмними компонентами, цільові функції проектування, та критерії ефективності з використанням мов різного рівня для опису апаратних і програмних засобів

Інформаційні технології, Алгоритмізація та програмування, Навчальна практика

Навички управління інформацією

Аналізувати результати дослідження спеціальних технічних і програмно-апаратних засобів захисту і обробки інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Виконувати оцінку захищеності інформації в інформаційно-комунікаційних системах

Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід, Управління інформаційною безпекою

Дослідницькі навички

Досліджувати архітектуру процесора, визначити систему команд, структуру даних, способи адресації, алгоритми функціонування комп’ютера при виконанні різних команд та режимів, враховуючи розподіл функцій обробки інформації між апаратними і програмними компонентами, цільові функції проектування, та критерії ефективності з використанням мов різного рівня для опису апаратних і програмних засобів.

Формулювати технічні вимоги до спеціальних технічних і програмно-апаратних засобів захисту і обробки інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Розробляти проектну документацію та методичні документи для розробки та дослідження спеціальних технічних і програмно-апаратних засобів захисту і обробки інформації в інформаційно-комунікаційних системах

Інформаційні технології, Архітектура комп’ютерних систем, Операційні системи, Виробнича практика

Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси

Практично вирішувати завдання захисту програм та даних ІКСМ програмно-апаратними засобами та давати оцінку якості прийнятих рішень.

Практично вирішувати завдання захисту в операційних системах та давати оцінку якості прийнятих рішень.

Реалізовувати системи захисту інформації в ІКСМ відповідно до стандартів з оцінки захищених систем.

Проектувати бази даних та розподілені системи обробки інформації, що мають необхідні характеристики забезпечення безпеки даних відповідно до вимог стандартів інформаційної безпеки.

 

 

Інформаційні технології, Організація баз даних та знань, Захист інформації в інформаційно-комунікаційних

системах, Переддипломна практика

Знання архітектури комп’ютера

Вибирати та модернізувати персональний комп’ютер (ПК), додавати до нього нове обладнання, здійснювати настройку BIOS, використовуючи знання основних методів та принципів побудови технічної бази комп’ютерних інформаційних технологій.

Досліджувати архітектуру процесора, визначити систему команд, структуру даних, способи адресації, алгоритми функціонування комп’ютера при виконанні різних команд та режимів, враховуючи розподіл функцій обробки інформації між апаратними і програмними компонентами, цільові функції проектування, та критерії ефективності з використанням мов різного рівня для опису апаратних і програмних засобів.

Досліджувати архітектуру пам'яті комп’ютера з урахуванням ієрархічного принципу її побудови і розподілу адресного простору між компонентами системи, визначати алгоритми обміну даними на всіх рівнях.

Досліджувати алгоритми обміну інформацією процесора з зовнішніми пристроями в режимах програмного опитування готовності, переривань і прямого доступу до пам'яті при різних способах організації комутаційної системи комп'ютера, визначати вимоги до проектування зовнішніх пристроїв.

Організовувати роботу ПК інформаційно-комунікаційній мережі (у тому числі і Internet), використовуючи мережні пакети програм, знання обчислювальної техніки та правил користування ними.

 

Архітектура комп’ютерних систем, Інформаційні технології, Архітектура і програмування мікроконтролерів, Операційні системи

Знання організації інформаційно-обчислювальних процесів і систем

Розробляти проектну документацію та методичні документи для розробки та дослідження спеціальних технічних і програмно-апаратних засобів захисту і обробки інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Аналізувати результати дослідження спеціальних технічних і програмно-апаратних засобів захисту і обробки інформації в інформаційно-комунікаційних.

Досліджувати протоколи обміну даними з базовими комп’ютерами в різних режимах, забезпечувати змінні формати обміну та необхідну швидкість, а також засоби контролю та виправлення помилок.

Досліджувати реляційні та розподілені БД, застосовуючи знання про сучасні мови та системи управління БД типу VisualFoxPro, Xbase, SQL, Oracle.

Розробляти архітектуру інформаційно-комунікаційних систем та мереж, використовуючи поняття еталонної моделі взаємодії відкритих систем та системи передачі даних на фізичному рівні (середовище передачі, канали передачі, цифрові мережі передачі даних).

Забезпечувати ефективне функціонування комп’ютерних мереж, виконувати інсталяцію мережних операційних систем типу Nowell, Unix Ware або Windows NT та генерацію програмного забезпечення користувача мережі, а також оперативне планування роботи мережі з виконанням аналізу інформаційних потоків та їх оптимізації в умовах надійного захисту інформації в мережі.

 

Архітектура комп’ютерних систем, Інформаційні технології, Архітектура і програмування мікроконтролерів, Операційні системи, Організація баз даних та знань, Інформаційно-комунікаційні системи, Виробнича практика

Сучасні уявлення про призначення, структуру та принципи побудови інформаційних і комунікаційних систем

Досліджувати системи управління периферійними пристроями (принтерами, модемами, накопичувачами на магнітних та оптичних дисках та іншими), використовуючи функції BIOS, мову Асемблера або іншу мову.

Досліджувати протоколи обміну даними з базовими комп’ютерами в різних режимах, забезпечувати змінні формати обміну та необхідну швидкість, а також засоби контролю та виправлення помилок.

Виконувати аналіз і вибір дисципліни обслуговування заявок для комп’ютерних систем (КС) з врахуванням режимів роботи, вимог стосовно обслуговування заявок, інтенсивності потоків заявок, дисперсії часу очікування.

Досліджувати алгоритми і програми розв'язку задачі статичного і динамічного планування в КС на підставі аналізу математичної моделі та методу розподілу задач в КС з врахуванням структури КС, критеріїв ефективності, системи планування.

Досліджувати організацію обчислювального процесу в паралельних або розподілених КС з врахуванням топології КС та каналів зв'язку, систем управління процесами, ресурсами, даними, вводом-виводом, пам’яттю та зовнішніми пристроями.

 

Інформаційно-комунікаційні системи, Виробнича практика, Переддипломна практика, Операційні системи

Знання структури і методів роботи з базами даних та знань

Досліджувати структури та системи управління базами даних (БД), застосовуючи знання про сучасні методи побудови та управління БД.

Досліджувати реляційні та розподілені БД, застосовуючи знання про сучасні мови та системи управління БД типу VisualFoxPro, Xbase, SQL, Oracle.

Досліджувати основні механізми захисту, реалізовані в сучасних операційних системах та системах управління базами даних (СУБД), і модифікувати для них рішення задач забезпечення інформаційної безпеки, використовуючи знання принципів, способів та методів теорії захищених систем.

 

Організація баз даних та знань, Технологія програмування

Володіння методами та засобами програмування мовами високого рівня, знання технологій створення програмних продуктів

Визначити (обрати) відповідну технологію програмування, виконати аналіз специфікації задачі.

Виконувати декомпозицію (структурування) алгоритму, розробляти структурні схеми програм із відображенням різноманітних зв’язків між компонентами та визначенням їх функцій.

Визначити множину еквівалентних алгоритмів, що забезпечують вирішення задачі, застосовуючи процедурні або об’єктно-орієнтовані технології програмування , та обрати для кодування алгоритм за критеріями часової та (або) ємнісної складності.

Досліджувати алгоритми і програми розв'язку задачі статичного і динамічного планування в КС на підставі аналізу математичної моделі та методу розподілу задач в КС з врахуванням структури КС, критеріїв ефективності, системи планування.

Створювати діючі програми шляхом встановлення їх достовірності за допомогою виконання верифікації програм; забезпечувати робото здатність компонентів програм, виконуючи тестування кожної компоненти ПО (індивідуальне тестування ); забезпечувати роботоздатність всієї програми, виконуючи тестування всього ПО (інтегральне тестування), а також застосовуючи засоби захисного програмування.

 

Алгоритмізація та програмування, Технологія програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування

Знання принципів роботи операційних систем

Досліджувати резидентні програми реалізації функцій операційної системи типу UNIX або Windows з використанням власної системи переривань.

Досліджувати структуру операційної системи для КС з врахуванням архітектурних особливостей і складу КС та їх характеристик, режимів роботи та вимог щодо системного програмного забезпечення.

Забезпечувати ефективне функціонування комп’ютерних мереж, виконувати інсталяцію мережних операційних систем типу Nowell, Unix Ware або Windows NT та генерацію програмного забезпечення користувача мережі, а також оперативне планування роботи мережі з виконанням аналізу інформаційних потоків та їх оптимізації в умовах надійного захисту інформації в мережі.

Досліджувати основні механізми захисту, реалізовані в сучасних операційних системах та системах управління базами даних (СУБД), і модифікувати для них рішення задач забезпечення інформаційної безпеки, використовуючи знання принципів, способів та методів теорії захищених систем.

 

Операційні системи, Інформаційні технології, Захист інформації в ІКС.

Знання методів та систем штучного інтелекту

Основні напрямки досліджень теорії штучного інтелекту; переваги та недоліки основних моделей зображення знань; принципи функціонування інтелектуальних систем; способи формалізації та методи розв’язання інтелектуальних задач; принципи побудови та методи реалізації інтелектуальних систем розпізнавання образів; проблеми розробки та застосування природно-мовного інтерфейсу; принципи побудови систем розпізнавання природної мови та синтезу мови за текстом.

Вміти: формалізувати знання та перетворювати їх з однієї моделі зображення в інші; будувати стратегії розв’язання інтелектуальних задач та виконувати їх програмну реалізацію; синтезувати процедури розпізнавання образів паралельного та послідовного типів; застосовувати сучасні програми розпізнавання текстів, розпізнавання природної мови та синтезу мови за текстом.

 

Методи та системи штучного інтелекту

Знання протоколів передачі даних в інформаційних системах

Розраховувати інформаційні характеристики джерел повідомлень та каналів передачі інформації, використовуючи знання з теорії інформації.

Оцінювати основні методи передачі повідомлень, види і характеристики сигналів, що при цьому застосовуються, і способи їх обробки, використовуючи знання з теорії інформації.

Кодувати інформаційні повідомлення, використовуючи методи побудови завадостійких кодів та кодів Хемінга.

Виявляти та виправляти помилки в інформаційних повідомленнях за допомогою циклічних кодів в умовах перевірки достовірності передачі кодованих повідомлень.

Визначати статичну завадостійкість цифрової форми подання інформації, розраховувати динамічні параметри цифрового сигналу та виконувати аналіз електричних схем логічних елементів

Теорія інформації та кодування, Інформаційно-комунікаційні системи

Знання комп’ютерної графіки, веб-дизайну та технологій проектування та оцінювання людино-машинних інтерфейсів

Володіти навиками роботи з програмами для опрацювання графічної інформації, технологіями і середовищами розробки віеб-додатків.

Комп’ютерна графіка, Веб-технології.

Здатність планувати й реалізувати відповідні заходи, щодо захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах

Визначати рівень захищеності об’єкта інформаційної діяльності відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації.

Уміти проводити атестацію (спираючись на облік та обстеження) режимних територій (зон), приміщень тощо в умовах додержання режиму секретності із за фіксуванням результатів у відповідних документах.

Уміти проводити атестацію (спираючись на облік та обстеження) виробів, продукції, обладнання ОІД в тому числі і спеціального призначення в умовах додержання режиму секретності з зафіксуванням результатів у відповідних документах.

Уміти на підставі визначеної статистики методів і засобів порушення системи захисту від несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів обмеженого доступу, в умовах забезпечення режиму секретності контролювати порядок видання, обліку та використання бланків, службових посвідчень (перепусток) тощо.

 

Виробнича практика, Переддипломна практика, Управління інформаційною безпекою, Комплексні системи захисту інформації, Системи технічного захисту інформації.

Знання правових основ і законодавства України в галузі кібербезпеки

Проведення перевірок установ, організацій і підприємств по виконанню вимог правових норм і стандартів, що стосується ліцензування й сертифікації в області інформаційної безпеки, нормативно-технічної документації по захисту інформації, участь у підготовці відзивів і висновків на нормативно-методичні матеріали й технічну документацію.

Проведення контрольних перевірок працездатності й ефективності застосовуваних апаратних, програмно-апаратних, криптографічних і технічних засобів захисту інформації

Характеризувати основні положення методів та заходів забезпечення інформаційної безпеки України у різноманітних сферах життєдіяльності, застосовуючи системний підхід та знання основ теорії інформаційної безпеки.

Застосовувати стандарти з оцінки захищеності інформаційних технологій при їх аналізі та проектуванні

Вступ до інформаційної безпеки, Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки. Виробнича практика

Знання платіжних систем, фінансових ринків та технологій дистанційного банківського обслуговування

Знати організацію та методологію розв’язання комплексів задач банківської та фінансової діяльності в установах різного типу; структуру автоматизованої банківської системи; функціональні можливості підсистем; складові програмно-технічної платформи (апаратні засоби, операційні системи та СУБД); типи та структуру файлів, які необхідно формувати в системі; електронні системи обміну банківськими повідомленнями; технологію функціонування системи “Клієнт-Банк”.

 

Захист інформації в банківських системах, Захист інформації в ІКС.

Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді

Організовувати діяльність підрозділів захисту інформації, включаючи особливості функціонування підприємства та вирішуваних ним завдань.

Надавати пропозицій для заключення угод і договорів з іншими установами, організаціями й підприємствами для проведення робіт в області захисту інформації.

Розробка пропозицій по вдосконалюванню та підвищенню ефективності прийнятих технічних мір і організаційних заходів.

 

Переддипломна практика, Комплексні системи захисту інформації.

 

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ) з 2012 року здійснює підготовку фахівців за новим напрямом «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» («Кібербезпека»  згідно нового переліку спеціальностей 2016 р.). Актуальність спеціальності обумовлена повсюдним розповсюдженням комп’ютерних систем та мереж і необхідності захищати конфіденційну інформацію, яка ними обробляється, від несанкціонованого доступу, викрадення чи підміни. Тому діяльність фахівців з кібербезпеки орієнтовна на розробку програмних та апаратних засобів захисту інформації, протидію кіберзлочинності («хакерам»), адміністрування комп’ютерних систем та мереж, управління інформаційною безпекою, застосування технічних засобів від прослуховування і виявлення закладних пристроїв. Об’єктами діяльності спеціалістів цього напряму є: безпека операційних систем і баз даних, технічний захист інформації, безпека веб-сервісів, аудит інформаційної безпеки підприємства, безпека комп’ютерних мереж, системи аутентифікації й криптографічного захисту інформації, оцінка ризиків в контексті інформаційної безпеки. Унікальність спеціальності полягає в тому, що випускники отримують не лише базові знання і навики з комп’ютерних технологій, достатні для ІТ-професіонала, а й спеціальну підготовку в галузі безпеки інформаційних і комунікаційних систем. Аналіз ситуації з впровадженням і використанням інформаційних технологій та можливих шляхів її покращення обумовлює вибір перспективних векторів розвитку цієї спеціальності, серед яких:
 • вивчення світових стандартів з інформаційної безпеки і прикладів їхнього успішного застосування з метою інтеграції найкращих практик у навчальні програми;
 •  обмін досвідом, науковими здобутками і методологічними розробками із світовою спільнотою фахівців і навчальними закладами у галузі ІТ;
 • на основі дослідження актуальних проблем інформаційної безпеки розробити методичні матеріали і навчальні програми, що дасть змогу розширити спектр професійних кваліфікацій студента із захисту інформації від кібер-загроз та отримати конкурентні переваги на ринку праці.
Викладачами кафедри проводиться підготовка фахівців за ступенями "Бакалавр" та "Магістр". Під час навчання студенти вивчають такі дисциплін: Бакалавр:
 • Комп'ютерні мережі

 • Лінійна алгебра та аналітична геометрія

 • Математичний аналіз

 • Навички міжособистісного спілкування, побудова команд і робота в команді

 • Основи комп’ютерних технологій

 • Розробка програмного забезпечення

 • Теорія ймовірності і математична статистика

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)

 • Веб-технології

 • Вступ до спеціальності

 • Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах

 • Інтелектуальний аналіз даних

 • Інформаційно-комунікаційні системи

 • Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід

 • Операційні системи

 • Паралельні та розподілені обчислення

 • Прикладна криптологія

 • Системи технічного захисту інформації

 • Управління інформаційною безпекою

 • Іноземна мова

Магістр:
 • Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних і знань
 • Технології створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем
 • Методи та системи підтримки прийняття рішень
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Комп'ютерна криміналістика
 • Методи побудови і аналізу криптосистем
 • Моніторинг і аудит інформаційно-комунікаційних систем
 • Оптимізаційні методи та моделі
 • Технології розробки захищеного програмного забезпечення

Наука

Загородна Наталія Володимирівна

к.т.н., 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи, (відповідає за галуззю: 12 «Інформаційні технології»),  доцент кафедри комп’ютерних наук,

тема дисертації: «Математична модель та метод прогнозу газоспоживання з урахуванням циклічності».

 

Козак Руслан Орестович

к.т.н., 05.13.05 – «Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології»,

(відповідає за галуззю: 12 «Інформаційні технології»),

тема дисертації: «Дослідження та розроблення системи автоматизованого проектування книжкових видань», доцент кафедри комп’ютерних наук

 

Марценюк Василь Петрович

д.т.н., 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень,

(відповідає за галуззю: 12 «Інформаційні технології»),

тема дисертації: «Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень», професор кафедри медичної інформатики з біофізикою

 

Карпінський Микола Петрович

д.т.н., 05.11.05 – Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин,

тема дисертації: «Вимірювання параметрів та визначення характеристик спеціалізованої освітлювальної апаратури і оптимізація її техніко-економічних показників», професор кафедри безпеки інформаційних технологій

 

Боднарчук Ігор Орестович

к.т.н., 01.05.03 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем», тема  дисертації «Методи і засоби проектування архітектури програмного забезпечення  з врахуванням вимог якості»

 

Кареліна Олена Володимирівна

к.пед.н., 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»,

тема дисертації: «Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів», доцент за кафедрою загальноекономічних дисциплін

 

Грод Іван Миколайович

д.ф-м.н., 01.01.02 – Диференціальні рівняння, тема дисертації: «Якісний аналіз розширень динамічних систем на многвидах»,  доцент за кафедрою інформатики та методики викладання інформатики

 

Щербак Леонід Миколайович

д.т.н., 01.03.04 - Радіофізика, включаючи квантову, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, професор за кафедрою автоматизації експериментальних досліджень, дисертація захищена на закритій раді

тема дисертації: «Пространственно-временная обработка линейных и гармонизуемых радиофизических случайных полей».

Міжнародні зв'язки

Колекттив кафедри має тісні контакти з вченими та науковими колективами університетів Шмалькальдену (Німеччина), Любліна, Бєльсько-Бяла, Ополє (Польша), Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Франція), університетом Північного Іллінойсу (США).

Студенти кафедри беруть участь у короткотермінових стажуваннях та літніх школах та проходять практику на польському підприємстві «Устронянка». 

Програми подвійних дипломів

На кафедрі діють програми подвійних дипломів з навчальними закладами Польщі та Федеративної Республіки Німеччина 

Люблінська політехніка (Politechnika Lubelska) В 2013 році участь в програмі взяло 5 студентів, в 2014 році 6 студентів, 2015 – 5 студентів. Участь в програмі можуть взяти студенти-магістри факультету, які володіють польською мовою і мають загальний високий рівень з професійних предметів. Випускники Програми отримують два дипломи: український та польський дипломи магістра. 

Університет прикладних наук, Шмалькальден (Fachhochschule fur für angewandte Wissenschaften, Schmalkalden) В 2015 році участь в програмі взяло 2 студенти, в 2016 році – 2 студенти, 2017 – 3 студенти. Участь в програмі можуть взяти студенти другого курсу навчання за напрямом 125 –  «Кібербезпека», які володіють німецькою мовою і мають загальний високий рівень з професійних предметів. Випускники Програми отримують два державні дипломи: український диплом бакалавра і державний диплом німецького університету. 

Стажування викладачів

Викладачі кафедри проходили стажування в провідних вузах світу:

Загородна Наталія Володимирівна (викладач) – Університет Північного Іллінойсу (Декалб, США), 2012р. Національний дослідницький інститут в галузі інформатики та автоматики (Софія-Антіполіс, Франція), 2012р.

Боднарчук Ігор Орестович (викладач) – Університет Валенсії (Іспанія), 2017 р.

 

Контакти

Адреса: м.Тернопіль вул. Руська, 56
корпус № 1, к.804
кафедра на Facebook
Офіційна сторінка факультету ФІС
Факультет ФІС на Facebook
E-mail: kaf_kb@tu.edu.te.ua