Новини

Екскурсія на EmagicOne

Екскурсія на EmagicOne

24 листопада студенти першого і другого курсів нашої кафедри відвідали одну з ІТ компаній Тернополя - eMagicOne. За дві години, проведених...
День кібербезпеки 2017

День кібербезпеки 2017

30 листопада 2017 р. колектив кафедри Кібербезпеки при сприянні деканату Комп'ютерно-інформаційних систем та програмної інженерії ТНТУ ім. І. Пулюя провів...

Про кафедру

Загородна Наталія Володимирівна

Науковий ступінь: к.т.н. Вчене звання: доцент Посада: доцент

Яциковська Уляна Олегівна

В.О. зав. кафедри Науковий ступінь: к.т.н.

Кареліна Олена Володимирівна

Науковий ступінь: к. пед. н. Вчене звання: доцент. Посада: доцент кафедри кібербезпеки

Козак Руслан Орестович

Науковий ступінь: к.т.н. Вчене звання: доцент Посада: доцент кафедри кібербезпеки

Лобур Тарас Богданович

Науковий ступінь: - Вчене звання: – Посада: старший викладач кафедри кібербезпеки

Грод Іван Миколайович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н. Вчене звання: доцент Посада: доцент кафедри кібербезпеки

Гладьо Юрій Богданович

Науковий ступінь: к. т. н. Вчене звання: доцент Посада: доцент кафедри кібербезпеки

Марценюк Василь Петрович

Науковий ступінь: д. ф.-м. н. Вчене звання: доцент Посада: доцент кафедри кібербезпеки

Стадник Марія Андріївна

Стадник Марія Андріївна, асистент кафедри кібербезпеки

Щербак Леонід Миколайович

Науковий ступінь: д.т.н. Вчене звання: професор Посада: професор кафедри кібербезпеки

Карпінський Микола Петрович

Карпінський Микола Петрович, д.т.н., професор кафедри кібербезпеки

Склад проектних груп по кафедрі кібербезпеки, відповідальних за підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями.

 

Бакалавр:

д.т.н., проф. Карпінський М.П. – керівник

к.т.н., доц. Козак Р.О.

к.т.н., доц. Загородна Н.В.

 

Магістр:

к.т.н., доц. Загородна Н.В. – керівник

к.т.н., доц. Козак Р.О.

д.т.н., проф. Карпінський М.П.

д.т.н., проф. Марценюк В.П.


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану

 

Код та найменування спеціальності: 125 ­- Кібербезпека

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Спеціалізація: -

Освітня програма: Кібербезпека (освітньо-професійна)

Форма навчання: Денна

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: 90 кредитів, 1 рік 4 міс.

Навчальний план, затверджений: Вченою радою ТНТУ, протокол №     від                  р.

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності): стандарт відсутній

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності): стандарт відсутній

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї повної ступеня бакалавра

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

Програмні результати навчання

Найменування навчальних дисциплін, практик

I. Цикл загальної підготовки

Здатність до викладання у вищому навчальному закладі предметів, що відносяться до галузі інформаційно-комунікаційних технологій

Керуватися основними положеннями з організації вищої освіти і методики проведення різних видів занять, володіння методами та засобами впровадження у вищу освіту України основних завдань, принципів та документів, прийнятих в рамках Болонського процесу.

Застосовувати вимоги нормативних документів з організації навчально-виховного процесу: освітньо-кваліфікаційні характеристики, зміст освітньо-професійної програми, робочої навчальної програми дисципліни та тематичного плану, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, об’єктивно оцінювати знання і вміння тих, хто навчається, сприяти розвитку в них самостійності, творчих здібностей в процесі засвоєння навчальних дисциплін

Педагогіка та етика професійної діяльності

Здатність розробляти методичні матеріали, що використовуються студентами в навчальному процесі

Керуючись нормативними документами та психолого-педагогічними вимогами до навчального процесу виконувати навчальну та методичну роботу зі своєї навчальної дисципліни і забезпечувати високу ефективність педагогічного процесу, здійснювати методичне забезпечення самостійних занять студентів з навчальної дисципліни, прищеплювати необхідні методичні навички.

Застосовуючи теоретичні знання навчальної дисципліни домагатися ефективності та високої якості проведення усіх видів занять зі студентами, своєчасно розробляти необхідні навчально-методичні матеріали, готувати та розробляти методичну документацію для проведення занять на технічних засобах, проводити наукові дослідження з учбових та методичних питань, впроваджуючи їх результати в учбовий процес, активно залучати до цієї роботи студентів, постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, передові форми і методи навчання

Знання основ правового регулювання інтелектуальної власності

Здійснювати комплексний аналіз інтелектуальної власності;

Сформувати сучасне наукове розуміння сутності інтелектуальної власності, методологічних зв’язків та закономірностей розвитку. Усвідомити значення авторського права і суміжних прав.

Оволодіти практичними навичками, щодо правового регулювання патентного права.

Освоїти фундаментальні знання щодо правової охорони об’єктів інтелектуальної власності та їх захисту в Україні та світі.

Інтелектуальна власність

 

 

Знання іншої мови (мов)

На високому професійному рівні спілкуватися хоча би однією іноземною мовою (англійською, французькою або ін.) на рівні спілкування та розуміння технічних текстів зі спеціальності без словника

Іноземна мова фахового спрямування

Обґрунтування вибору, реалізації й аналіз розподілених інформаційно-

комунікаційних систем і мереж, загальної теорії побудови математичних моделей прийняття рішень

Використовувати математичні методи оптимізації з метою одержання найкращих характеристик функціонування засобів та систем

Здійснювати розроблення методик аналізу, синтезу, оптимізації та прогнозування якості процесів функціонування інформаційних процесів та технологій в розподілених інформаційно-комунікаційних системах

Методи та системи підтримки прийняття рішень

Готовність використати сучасні досягнення науки і передових технологій

Використовувати знання сутності, принципів, методів, особливостей наукового пізнання для вивчення і розв’язання проблем забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації, розвивати творче, діалектичне мислення та наукове передбачення розвитку процесів та явищ у галузі інформаційної безпеки та захисту інформації.

На основі володіння науковою методологією організовувати процес дослідження у галузі інформаційної безпеки та захисту інформації від постановки наукових проблем до розробки принципів реалізації теоретичних знань, на основі принципу доказовості наукових знань забезпечувати достатність наукового обґрунтування істинності знань при проведенні дослідження

Методологія та організація наукових досліджень

Здатність планувати та здійснювати власне наукове дослідження, присвячене суттєвій проблемі сучасної науки у галузі інформаційно-комунікаційних технологій

Проводити бібліографічну роботу із залученням сучасних інформаційних технологій, формувати цілі дослідження, складати техніко-економічне обґрунтування досліджень, що проводяться, вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження, застосовувати сучасні методи проведення експерименту в конкретній галузі знань

Готовність представляти результати досліджень у вигляді звітів і публікацій на державній та одній з іноземних мов

Обробляти отримані результати, аналізувати і осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів, подавати підсумки роботи, що виконана, у вигляді звітів, рефератів, наукових статей і заявок на винаходи, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування і друку

II. Цикл професійної підготовки

Здатність розуміти і аналізувати напрями розвитку розподілених інформаційно-комунікаційних систем і мереж, загальної теорії побудови математичних моделей і їх реалізації, теорії і практики керівництва проектами зі створення захищених розподілених інформаційних ресурсів

Виходи зі знання теорії розподілених інформаційних ресурсів здійснювати вибір методів і засобів для побудови розподілених інформаційно-комунікаційних систем.

Здійснювати розроблення методик аналізу, синтезу, оптимізації та прогнозування якості процесів функціонування інформаційних процесів та технологій в розподілених інформаційно- комунікаційних системах.

Обґрунтовувати та реалізовувати системи захисту розподілених інформаційних ресурсів у інформаційно-комунікаційних системах

Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних і знань

Здатність організовувати роботу колективу виконавців, приймати управлінські рішення в умовах різноманіття думок, визначення порядку виконання робіт

Організовувати роботу колективу при розробці проектів, реалізації та модернізації захищених інформаційних і комунікаційних систем

Технології створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем

Ураховувати соціальні й морально-етичні норми в особистій і соціально-професійній життєдіяльності

Ураховувати соціальні й морально-етичні норми при організації роботи колективу для розробки проектів

Знати й дотримувати прав і обов'язки громадянина

Дотримуватися прав і обов’язків громадянина при організації роботи колективу для розробки проектів

Бути здатним до співробітництва й роботи в команді

Реалізовувати співробітництво у колективі при розробці проектів

Здатність виконувати роботи з проектування складних комплексів засобів захисту та управління і безпекою інформаційних і комунікаційних систем відповідно до сфери їх застосування

Виходячи із знань теорії захищених інформаційних технологій, базових стадій та етапів життєвого циклу інформаційних і комунікаційних систем здійснювати формування технології розроблення комплексів засобів захисту інформаційно-комунікаційних систем.

Виходячи з технології створення систем захисту комп’ютерних систем та мереж розробляти та визначати загальні принципи побудови систем захисту, завдання, вихідні дані та фактори, які необхідно враховувати при проектування систем захисту

Здатність здійснювати та детально обґрунтовувати вибір структури, принципів організації, комплексів засобів і технологій забезпечення безпеки інформаційних і комунікаційних систем

Застосовувати типові підходи до проектування захищених інформаційних і комунікаційних систем.

Здійснювати порівняння підходів до організації типових комплексів та засобів захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах.

Здійснювати вибір засобів захисту інформації для складових інформаційно-комунікаційних систем: операційні системи, активне мережне обладнання, системи мобільних програмних компонентів тощо

Здатність розробляти проектну документацію, програми та методики випробувань та організовувати тестування та налагодження комплексів засобів захисту інформаційних і комунікаційних систем

Розробляти проекти комплексів засобів захисту інформаційно-комунікаційних систем.

Розробляти проектну документацію, програми і методики випробувань

Здатність упроваджувати в інформаційні і комунікаційні системи сучасних методів забезпечення інформаційної безпеки відповідно до вимог вітчизняних та міжнародних стандартів

Здійснювати аналіз нових вітчизняних та міжнародних стандартів інформаційної безпеки та розробляти пропозиції щодо реалізації їх вимог.

Здійснювати адаптацію комплексу засобів захисту інформаційних і комунікаційних систем відповідно до вимог сучасної нормативно-правової бази

Здатність організовувати і виконувати роботи з виготовлення, монтажу, налагодженню, випробуваннях та здачі в експлуатацію систем і засобів забезпечення безпеки інформаційних і комунікаційних систем

Керівництво роботами із створення, виготовлення, монтажу, налагодження, випробування і здавання в експлуатацію систем і засобів забезпечення інформаційної безпеки

Здатність розробляти проекти методичних і нормативних документів, технічної документації, а також пропозиції та заходи з реалізації розроблених проектів і програм

Організація та розроблення проектів керівних документів із створення, виготовлення, монтажу, налагодження, випробування і здавання в експлуатацію систем і засобів забезпечення інформаційної безпеки

Здатність організовувати роботу з удосконалення, модернізації, уніфікації систем, засобів і технологій забезпечення безпеки інформаційних і комунікаційних систем відповідно до нормативно-правових актів і нормативно-методичних документів, що діють в Україні

Розробляти комплекти документів щодо забезпечення робіт з удосконалення, модернізації, уніфікації систем, засобів і технологій забезпечення інформаційної безпеки відповідно до правових нормативними актами та нормативними методичними документами

Володіння науковими та практичними методами створення систем моніторингу безпеки в інфокомунікаційних системах та мережах

Виходячи із основних характеристик та моделей уразливостей, загроз та атак здійснювати обгрунтування варіантів побудови автоматизованої системи моніторингу інформаційної безпеки для інформаційних і комунікаційних систем та її основних складових: підсистеми аналізу уразливостей, підсистеми виявлення вторгнень, підсистеми управління комплексною системою захисту інформації.

Застосовувати міждержавні та вітчизняні стандарти при створення системи моніторингу інформаційної безпеки та визначати перспективи розвитку систем моніторингу інформаційної безпеки

Моніторинг і аудит інформаційно-комунікаційних систем

Володіння науково-організаційними основами проведення аудиту безпеки інформаційних і комунікаційних систем

Організовувати та здійснювати збирання даних від замовника, здійснювати їх попередній аналіз та планування заходів з підготовки та проведення аудиту.

Організовувати та здійснювати збирання інформації та давати оцінку заступних заходів і засобів: організаційних заходів у сфері інформаційної безпеки: програмно-технічних засобів захисту інформації; заходів та засобів забезпечення фізичної безпеки.

Здійснювати аналіз ризиків для оцінки реальних загроз порушення інформаційної безпеки та розробляти рекомендації, що дозволяють мінімізувати ці загрози.

На основі інформації, одержаної у ході дослідження інформаційної інфраструктури замовника та результатів аналізу ризиків, розробляти рекомендації щодо удосконалення системи інформаційної безпеки, застосування яки дозволить мінімізувати ризики та формулювати перелік уразливостей.

Оформляти аудиторський звіт, що містить оцінку поточного стану рівня безпеки, інформацію про виявлені проблеми, аналіз відповідних ризиків та рекомендації щодо їх усунення

Володіння науковими методами обґрунтування, вибору та аналізу криптографічних механізмів і систем захисту інформаційних і комунікаційних систем

Здійснювати вибір засобів, необхідних для реалізації та компонування криптографічних систем.

Застосовувати стандарти у галузі криптографічного захисту інформації та здійснювати вибір конкретних параметрів криптографічних алгоритмів.

Впроваджувати та використовувати апаратні та програмні комплекси, що забезпечують підтримку та функціонування інфраструктури відкритих ключів.

Здійснювати запобіжні дії щодо протидії загальним методам аналізу криптосистем

Методи побудови і аналізу криптосистем

Здатність розробляти правильні постановки виробничих задач та вміти їх  розв’язувати  на основі оптимізаційних моделей математичного моделювання з використанням сучасних математичних методів і обчислювальної техніки

Використовувати  в майбутній  управлінській діяльності методи математичного моделювання для забезпечення ефективного  та раціонального  управління виробництвом.

Вміти користуватись набутими теоретичними знаннями та практичними навичками при побудові та реалізації основних оптимізаційних моделей.

Освоїти комплекс знань з методик: діагностування, аналізу, оцінювання стану керованого об’єкта, програмування, вироблення критеріїв оцінювання і моніторингу наслідків управлінських рішень.

Використовувати основні принципи та інструментарії постановки задач, побудови моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в технічних галузях.

Оптимізаційні методи та моделі

Вміння основ командної розробки програмного забезпечення, моделювання та аналіз програмного забезпечення, конструювання програмного забезпечення

 

Вміти користуватись засобами мов програмування для забезпечення вбудованого захисту від копіювання програмних продуктів, промислового шпигунства, несанкціонованої модифікації ПЗ, піратства.

Вміти користуватись програмно-апаратними засобами захисту ПЗ з електронними ключами

Технології розробки захищеного програмного забезпечення

Знання особливостей та проблем розслідування комп’ютерних злочинів

Знати основні категорії і поняття компютерної криміналістики.

Знати структуру методики розслідування окремого виду злочину і використовувати її як методичну схему конструювання процесу розслідування конкретного злочину.

Знати передовий досвід слідчої, експертної, оперативно-розшукової та судової практики розкриття і розслідування конкретних злочинів.

Комп'ютерна криміналістика

Володіння функціональними можливостями найсучасніших інструментальних засобів, що використовуються у криміналістиці в комп’ютерних системах

Вміти проводити збір даних, що є ключовим моментом в отриманні доказів.

Вміти доводити цілісність інформації та відсутність компрометації. Вміти застосовувати набуті навички роботи з криміналістичною технікою.

Вміти використовувати сучасні програмні та апаратні засобу для обробки даних, які необхідні для підготовки зібраних доказів до розслідування. Вміти проводити глибокий криміналістичний аналіз з можливістю формування професійних звітів.

 

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до навчального плану

 

Код та найменування спеціальності: 125 ­- Кібербезпека

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Спеціалізація: -

Освітня програма: Кібербезпека (освітньо-професійна)

Форма навчання: Денна

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: 240 кредитів, 4 роки

Навчальний план, затверджений: Вченою радою ТНТУ, протокол №1 від 23.02.2016 р.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

Програмні результати навчання

Найменування навчальних дисциплін, практик

I. Цикл загальної підготовки

Розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей

Культурологічні питання сучасності розглядати з позицій вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства.

Засвоювати і реалізувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації, поважливо ставитися до різних культур, релігій, до ідей збереження миру, неухильного дотримання прав людини.

Проникати в сутність явищ і процесів реального світу, критично оцінювати соціальні, економічні, екологічні, культурні та інші події і явища у світі в Україні, свідомо використовувати фундаментальні наукові знання в пізнавальній і професійній діяльності

Історія та культура України, Філософія

Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці

Розробляти здоровий режим роботи та відпочинку як особисто, так і для працівників підлеглого колективу і дотримуватись його, використовуючи чинне законодавство України.

Дозувати навантаження, уникати систематичної перевантаженості, розвивати власну стресовитривалість та зберігати трудову активність в екстремальних ситуаціях

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці

Здатність учитися.

Адаптуватися до зростаючих потоків інформації та наслідків науково-технічного прогресу, постійно поновлювати політичні та соціальні знання, засвоювати новітні світові науково-технічні досягнення в галузі інформаційної безпеки та захисту інформації, використовуючи сучасні інформаційні технології, знання фундаментальних законів і понять природничих наук.

Оцінювати за різноманітними інформаційними джерелами тенденції впливу змін соціально-економічних відносин на техніко-економічний стан свого підприємства та галузі інформаційної безпеки, використовуючи фундаментальні знання економічної теорії

Українська мова (за професійним спрямуванням) , Філософія

Здатність до критики й самокритики

Дотримуватись загальноприйнятих норм поведінки і моралі в міжособистністних відносинах, суспільстві та колективі, сприяти зміцненню моральних засад суспільства.

Захищати свої права й інтереси колективу та держави на основі знання прав і обов’язків особистості і колективу, ретельно вивчаючи законодавчі акти України.

Добровільно відгукатися і вносити позитивний внесок у рішення загальних соціальних проблем: захист довкілля, захист прав громадян, охорона здоров’я і безпеки життєдіяльності.

 

Соціологія, Основи права, Філософія

Адаптивність і комунікабельність

На високому культурному рівні спілкуватися державною та оволодіти хоча би однією іноземною мовою (англійською, французькою або ін.) на рівні спілкування та розуміння технічних текстів зі спеціальності без словника

Іноземна мова, Українська мова (за професійним спрямуванням)

Толерантність

Демонструвати широкий кругозір у міжнародному політичному житті та геополітичній ситуації, орієнтуватися в зовнішній та внутрішній політиці України, знати її історію та специфіку розвитку, розуміти місце і статус України в сучасному світі.

Орієнтуватись у глобальних процесах економічного розвитку, світових господарських зв’язків, інтеграції України в систему міжнародного поділу праці та у міжнародну систему інформаційної безпеки.

Історія та культура України

Екологічна грамотність

Забезпечувати охорону довкілля під час робіт на спорудах та обладнанні інформаційних та інформаційно-комунікаційних засобів згідно з нормативними документами та чинними в Україні законодавчими актами, використовуючи знання основ екології

Техноекологія та цивільна безпека

Здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою

На високому культурному рівні спілкуватися державною

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Знання іншої мови (мов)

На високому культурному рівні спілкуватися хоча би однією іноземною мовою (англійською, французькою або ін.) на рівні спілкування та розуміння технічних текстів зі спеціальності без словника

Іноземна мова професійно-ділового спрямування

Базові уявлення про основи філософії (філософії безпеки), психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв'язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності

Забезпечувати заходи та засоби охорони праці та техніки безпеки під час робіт на спорудах та обладнанні інформаційних та інформаційно-комунікаційних засобів, використовуючи нормативні документи та наявні матеріально-технічні ресурси, знання основ техніки безпеки та основ охорони праці.

Проводити інструктажі, наради та технічні заняття з працівниками підрозділу з питань охорони праці та техніки безпеки, безпеки життєдіяльності, використовуючи нормативні документи та технічні засоби навчання, знання основ безпеки життєдіяльності та основ охорони праці

Філософія, Соціологія, Основи права, Техноекологія та цивільна безпека

Базові знання фундаментальних розділів математики, фізики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи у сфері захисту інформації

Досліджувати алгоритми і програми розв'язку задачі статичного і динамічного планування в КС на підставі аналізу математичної моделі та методу розподілу задач в КС з врахуванням структури КС, критеріїв ефективності, системи планування.

Виконувати розв’язок математичних задач, застосовуючи чисельні методи обчислення функцій, розв’язування систем алгебраїчних та диференціальних рівнянь, знаходження та дослідження оптимального обчислювального алгоритму.

Виконувати необхідні математичні розрахунки, пов’язані з апроксимацією функцій, чисельним інтегруванням, методами розв’язування диференційних та інтегральних рівнянь, рішення крайових задач та задач оптимізації.

Виконувати чисельний розв’язок математичних задач, використовуючи стандартні математичні програмні пакети типу Mathlab, Mathcad .

обчислювального алгоритму.

 

Інформаційні технології, Вища математика, Чисельні методи, Фізика,

Базові знання в галузі, необхідні для освоєння загальнопрофесійних дисциплін

Виконувати аналіз та синтез дискретних об’єктів, використовуючи поняття і закони теорії множин та теорії відношень.

Виконувати аналіз та синтез дискретних об’єктів, використовуючи елементи теорії графів.

Виконувати аналіз та синтез дискретних об’єктів, використовуючи елементи теорії комбінаторного аналізу.

Виконувати розв’язок математичних задач, застосовуючи чисельні методи обчислення функцій, розв’язування систем алгебраїчних та диференціальних рівнянь, знаходження та дослідження оптимального обчислювального алгоритму.

Виконувати постановку та формалізацію задач аналізу імовірнісних характеристик ТО та наступний їх розв’язок методами теорії ймовірностей.

Виконувати постановку та формалізацію задач аналізу статистичних характеристики ТО та наступний їх розв’язок методами математичної статистики.

Виконувати розрахунки усталеного та перехідного режиму в лінійному електричному колі, в якому діють джерела постійних, синусоїдальних або несинусоїдальних сигналів.

Виконувати розрахунки характеристик сигналів при проходженні їх через електричні кола, використовуючи спектральний метод аналізу.

Виконувати розрахунки усталених та перехідних режимів в однорідній лінії передачі, а також розрахунки нелінійних електричних та магнітних кіл з використанням графічних або чисельних методів.

 

Теорія ймовірностей і математична статистика, Вища математика, Дискретна математика, Чисельні методи

II. Цикл професійної підготовки

Креативність, здатність до системного мислення

Характеризувати стан інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави, а також основні форми інформаційного протиборства в умовах входження держави в інформаційне суспільство, застосовуючи системний підхід та знання основ теорії інформаційної безпеки

Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід

Навички роботи з комп'ютером

Досліджувати архітектуру процесора, визначити систему команд, структуру даних, способи адресації, алгоритми функціонування комп’ютера при виконанні різних команд та режимів, враховуючи розподіл функцій обробки інформації між апаратними і програмними компонентами, цільові функції проектування, та критерії ефективності з використанням мов різного рівня для опису апаратних і програмних засобів

Інформаційні технології, Алгоритмізація та програмування, Навчальна практика

Навички управління інформацією

Аналізувати результати дослідження спеціальних технічних і програмно-апаратних засобів захисту і обробки інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Виконувати оцінку захищеності інформації в інформаційно-комунікаційних системах

Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід, Управління інформаційною безпекою

Дослідницькі навички

Досліджувати архітектуру процесора, визначити систему команд, структуру даних, способи адресації, алгоритми функціонування комп’ютера при виконанні різних команд та режимів, враховуючи розподіл функцій обробки інформації між апаратними і програмними компонентами, цільові функції проектування, та критерії ефективності з використанням мов різного рівня для опису апаратних і програмних засобів.

Формулювати технічні вимоги до спеціальних технічних і програмно-апаратних засобів захисту і обробки інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Розробляти проектну документацію та методичні документи для розробки та дослідження спеціальних технічних і програмно-апаратних засобів захисту і обробки інформації в інформаційно-комунікаційних системах

Інформаційні технології, Архітектура комп’ютерних систем, Операційні системи, Виробнича практика

Базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси

Практично вирішувати завдання захисту програм та даних ІКСМ програмно-апаратними засобами та давати оцінку якості прийнятих рішень.

Практично вирішувати завдання захисту в операційних системах та давати оцінку якості прийнятих рішень.

Реалізовувати системи захисту інформації в ІКСМ відповідно до стандартів з оцінки захищених систем.

Проектувати бази даних та розподілені системи обробки інформації, що мають необхідні характеристики забезпечення безпеки даних відповідно до вимог стандартів інформаційної безпеки.

 

 

Інформаційні технології, Організація баз даних та знань, Захист інформації в інформаційно-комунікаційних

системах, Переддипломна практика

Знання архітектури комп’ютера

Вибирати та модернізувати персональний комп’ютер (ПК), додавати до нього нове обладнання, здійснювати настройку BIOS, використовуючи знання основних методів та принципів побудови технічної бази комп’ютерних інформаційних технологій.

Досліджувати архітектуру процесора, визначити систему команд, структуру даних, способи адресації, алгоритми функціонування комп’ютера при виконанні різних команд та режимів, враховуючи розподіл функцій обробки інформації між апаратними і програмними компонентами, цільові функції проектування, та критерії ефективності з використанням мов різного рівня для опису апаратних і програмних засобів.

Досліджувати архітектуру пам'яті комп’ютера з урахуванням ієрархічного принципу її побудови і розподілу адресного простору між компонентами системи, визначати алгоритми обміну даними на всіх рівнях.

Досліджувати алгоритми обміну інформацією процесора з зовнішніми пристроями в режимах програмного опитування готовності, переривань і прямого доступу до пам'яті при різних способах організації комутаційної системи комп'ютера, визначати вимоги до проектування зовнішніх пристроїв.

Організовувати роботу ПК інформаційно-комунікаційній мережі (у тому числі і Internet), використовуючи мережні пакети програм, знання обчислювальної техніки та правил користування ними.

 

Архітектура комп’ютерних систем, Інформаційні технології, Архітектура і програмування мікроконтролерів, Операційні системи

Знання організації інформаційно-обчислювальних процесів і систем

Розробляти проектну документацію та методичні документи для розробки та дослідження спеціальних технічних і програмно-апаратних засобів захисту і обробки інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

Аналізувати результати дослідження спеціальних технічних і програмно-апаратних засобів захисту і обробки інформації в інформаційно-комунікаційних.

Досліджувати протоколи обміну даними з базовими комп’ютерами в різних режимах, забезпечувати змінні формати обміну та необхідну швидкість, а також засоби контролю та виправлення помилок.

Досліджувати реляційні та розподілені БД, застосовуючи знання про сучасні мови та системи управління БД типу VisualFoxPro, Xbase, SQL, Oracle.

Розробляти архітектуру інформаційно-комунікаційних систем та мереж, використовуючи поняття еталонної моделі взаємодії відкритих систем та системи передачі даних на фізичному рівні (середовище передачі, канали передачі, цифрові мережі передачі даних).

Забезпечувати ефективне функціонування комп’ютерних мереж, виконувати інсталяцію мережних операційних систем типу Nowell, Unix Ware або Windows NT та генерацію програмного забезпечення користувача мережі, а також оперативне планування роботи мережі з виконанням аналізу інформаційних потоків та їх оптимізації в умовах надійного захисту інформації в мережі.

 

Архітектура комп’ютерних систем, Інформаційні технології, Архітектура і програмування мікроконтролерів, Операційні системи, Організація баз даних та знань, Інформаційно-комунікаційні системи, Виробнича практика

Сучасні уявлення про призначення, структуру та принципи побудови інформаційних і комунікаційних систем

Досліджувати системи управління периферійними пристроями (принтерами, модемами, накопичувачами на магнітних та оптичних дисках та іншими), використовуючи функції BIOS, мову Асемблера або іншу мову.

Досліджувати протоколи обміну даними з базовими комп’ютерами в різних режимах, забезпечувати змінні формати обміну та необхідну швидкість, а також засоби контролю та виправлення помилок.

Виконувати аналіз і вибір дисципліни обслуговування заявок для комп’ютерних систем (КС) з врахуванням режимів роботи, вимог стосовно обслуговування заявок, інтенсивності потоків заявок, дисперсії часу очікування.

Досліджувати алгоритми і програми розв'язку задачі статичного і динамічного планування в КС на підставі аналізу математичної моделі та методу розподілу задач в КС з врахуванням структури КС, критеріїв ефективності, системи планування.

Досліджувати організацію обчислювального процесу в паралельних або розподілених КС з врахуванням топології КС та каналів зв'язку, систем управління процесами, ресурсами, даними, вводом-виводом, пам’яттю та зовнішніми пристроями.

 

Інформаційно-комунікаційні системи, Виробнича практика, Переддипломна практика, Операційні системи

Знання структури і методів роботи з базами даних та знань

Досліджувати структури та системи управління базами даних (БД), застосовуючи знання про сучасні методи побудови та управління БД.

Досліджувати реляційні та розподілені БД, застосовуючи знання про сучасні мови та системи управління БД типу VisualFoxPro, Xbase, SQL, Oracle.

Досліджувати основні механізми захисту, реалізовані в сучасних операційних системах та системах управління базами даних (СУБД), і модифікувати для них рішення задач забезпечення інформаційної безпеки, використовуючи знання принципів, способів та методів теорії захищених систем.

 

Організація баз даних та знань, Технологія програмування

Володіння методами та засобами програмування мовами високого рівня, знання технологій створення програмних продуктів

Визначити (обрати) відповідну технологію програмування, виконати аналіз специфікації задачі.

Виконувати декомпозицію (структурування) алгоритму, розробляти структурні схеми програм із відображенням різноманітних зв’язків між компонентами та визначенням їх функцій.

Визначити множину еквівалентних алгоритмів, що забезпечують вирішення задачі, застосовуючи процедурні або об’єктно-орієнтовані технології програмування , та обрати для кодування алгоритм за критеріями часової та (або) ємнісної складності.

Досліджувати алгоритми і програми розв'язку задачі статичного і динамічного планування в КС на підставі аналізу математичної моделі та методу розподілу задач в КС з врахуванням структури КС, критеріїв ефективності, системи планування.

Створювати діючі програми шляхом встановлення їх достовірності за допомогою виконання верифікації програм; забезпечувати робото здатність компонентів програм, виконуючи тестування кожної компоненти ПО (індивідуальне тестування ); забезпечувати роботоздатність всієї програми, виконуючи тестування всього ПО (інтегральне тестування), а також застосовуючи засоби захисного програмування.

 

Алгоритмізація та програмування, Технологія програмування, Об’єктно-орієнтоване програмування

Знання принципів роботи операційних систем

Досліджувати резидентні програми реалізації функцій операційної системи типу UNIX або Windows з використанням власної системи переривань.

Досліджувати структуру операційної системи для КС з врахуванням архітектурних особливостей і складу КС та їх характеристик, режимів роботи та вимог щодо системного програмного забезпечення.

Забезпечувати ефективне функціонування комп’ютерних мереж, виконувати інсталяцію мережних операційних систем типу Nowell, Unix Ware або Windows NT та генерацію програмного забезпечення користувача мережі, а також оперативне планування роботи мережі з виконанням аналізу інформаційних потоків та їх оптимізації в умовах надійного захисту інформації в мережі.

Досліджувати основні механізми захисту, реалізовані в сучасних операційних системах та системах управління базами даних (СУБД), і модифікувати для них рішення задач забезпечення інформаційної безпеки, використовуючи знання принципів, способів та методів теорії захищених систем.

 

Операційні системи, Інформаційні технології, Захист інформації в ІКС.

Знання методів та систем штучного інтелекту

Основні напрямки досліджень теорії штучного інтелекту; переваги та недоліки основних моделей зображення знань; принципи функціонування інтелектуальних систем; способи формалізації та методи розв’язання інтелектуальних задач; принципи побудови та методи реалізації інтелектуальних систем розпізнавання образів; проблеми розробки та застосування природно-мовного інтерфейсу; принципи побудови систем розпізнавання природної мови та синтезу мови за текстом.

Вміти: формалізувати знання та перетворювати їх з однієї моделі зображення в інші; будувати стратегії розв’язання інтелектуальних задач та виконувати їх програмну реалізацію; синтезувати процедури розпізнавання образів паралельного та послідовного типів; застосовувати сучасні програми розпізнавання текстів, розпізнавання природної мови та синтезу мови за текстом.

 

Методи та системи штучного інтелекту

Знання протоколів передачі даних в інформаційних системах

Розраховувати інформаційні характеристики джерел повідомлень та каналів передачі інформації, використовуючи знання з теорії інформації.

Оцінювати основні методи передачі повідомлень, види і характеристики сигналів, що при цьому застосовуються, і способи їх обробки, використовуючи знання з теорії інформації.

Кодувати інформаційні повідомлення, використовуючи методи побудови завадостійких кодів та кодів Хемінга.

Виявляти та виправляти помилки в інформаційних повідомленнях за допомогою циклічних кодів в умовах перевірки достовірності передачі кодованих повідомлень.

Визначати статичну завадостійкість цифрової форми подання інформації, розраховувати динамічні параметри цифрового сигналу та виконувати аналіз електричних схем логічних елементів

Теорія інформації та кодування, Інформаційно-комунікаційні системи

Знання комп’ютерної графіки, веб-дизайну та технологій проектування та оцінювання людино-машинних інтерфейсів

Володіти навиками роботи з програмами для опрацювання графічної інформації, технологіями і середовищами розробки віеб-додатків.

Комп’ютерна графіка, Веб-технології.

Здатність планувати й реалізувати відповідні заходи, щодо захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах

Визначати рівень захищеності об’єкта інформаційної діяльності відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації.

Уміти проводити атестацію (спираючись на облік та обстеження) режимних територій (зон), приміщень тощо в умовах додержання режиму секретності із за фіксуванням результатів у відповідних документах.

Уміти проводити атестацію (спираючись на облік та обстеження) виробів, продукції, обладнання ОІД в тому числі і спеціального призначення в умовах додержання режиму секретності з зафіксуванням результатів у відповідних документах.

Уміти на підставі визначеної статистики методів і засобів порушення системи захисту від несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів обмеженого доступу, в умовах забезпечення режиму секретності контролювати порядок видання, обліку та використання бланків, службових посвідчень (перепусток) тощо.

 

Виробнича практика, Переддипломна практика, Управління інформаційною безпекою, Комплексні системи захисту інформації, Системи технічного захисту інформації.

Знання правових основ і законодавства України в галузі кібербезпеки

Проведення перевірок установ, організацій і підприємств по виконанню вимог правових норм і стандартів, що стосується ліцензування й сертифікації в області інформаційної безпеки, нормативно-технічної документації по захисту інформації, участь у підготовці відзивів і висновків на нормативно-методичні матеріали й технічну документацію.

Проведення контрольних перевірок працездатності й ефективності застосовуваних апаратних, програмно-апаратних, криптографічних і технічних засобів захисту інформації

Характеризувати основні положення методів та заходів забезпечення інформаційної безпеки України у різноманітних сферах життєдіяльності, застосовуючи системний підхід та знання основ теорії інформаційної безпеки.

Застосовувати стандарти з оцінки захищеності інформаційних технологій при їх аналізі та проектуванні

Вступ до інформаційної безпеки, Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки. Виробнича практика

Знання платіжних систем, фінансових ринків та технологій дистанційного банківського обслуговування

Знати організацію та методологію розв’язання комплексів задач банківської та фінансової діяльності в установах різного типу; структуру автоматизованої банківської системи; функціональні можливості підсистем; складові програмно-технічної платформи (апаратні засоби, операційні системи та СУБД); типи та структуру файлів, які необхідно формувати в системі; електронні системи обміну банківськими повідомленнями; технологію функціонування системи “Клієнт-Банк”.

 

Захист інформації в банківських системах, Захист інформації в ІКС.

Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді

Організовувати діяльність підрозділів захисту інформації, включаючи особливості функціонування підприємства та вирішуваних ним завдань.

Надавати пропозицій для заключення угод і договорів з іншими установами, організаціями й підприємствами для проведення робіт в області захисту інформації.

Розробка пропозицій по вдосконалюванню та підвищенню ефективності прийнятих технічних мір і організаційних заходів.

 

Переддипломна практика, Комплексні системи захисту інформації.

 

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ) з 2012 року здійснює підготовку фахівців за новим напрямом «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» («Кібербезпека»  згідно нового переліку спеціальностей 2016 р.). З 2017 року кафедра здійснює також підготовку магістрів за спецільністю 125 "Кібербезпека"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КІБЕРБЕЗПЕКА» підготовки магістрів за спеціальністю 125 «Кібербезпека» (PDF)

(Текст - далі)

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«КІБЕРБЕЗПЕКА»

другого рівня вищої освіти

за спеціальністю 125 “Кібербезпека”

галузі знань 12 “Інформаційні технології”

кваліфікація: Магістр з кібербезпеки

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ
Голова вченої ради
___________________
   /________________/
(протокол № __ від "___"_________ 20
__ р.)


Освітня програма вводиться в дію з _____20
__ р.
Ректор___________________
/____________/
(наказ № __ від "___"_________ 20
__ р.)

 

 

 

 

Тернопіль 20__ р.

 

 


 

 

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
освітньо-професійної програми

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Галузь знань

12 Інформаційні технології

Спеціальність

125 Кібербезпека

Кваліфікація

Магістр з кібербезпекиРОЗРОБЛЕНО І СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО

 

Науково-методичною радою університету

Протокол № _____від «_____» _____________ 2018 р.

Голова НМР університету __________ М. М. Митник

 

 

Проректор з науково- педагогічної - роботи Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя  ______________С.Ф. Дячук 

 «____»______________2018 р.

 

Начальник навчального відділу                                                      І.Г.Ткаченко

«____»______________2018 р.

 

 


 

ПЕРЕДМОВА

 

РОЗРОБЛЕНО
Робочою групою спеціальності 125
Кібербезпека Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя у складі:

Керівник робочої групи, гарант освітньо-професійної програми:

Загородна Наталія Володимирівна

 

к.т.н., доцент кафедри кібербезпеки

 

Члени:

 

Карпінський Микола Петрович

д.т.н, професор кафедри кібербезпеки

 

Козак Руслан Орестович

к.т.н., доцент кафедри кібербезпеки.

 

Проект освітньо-професійної програми обговорений та схвалений на засіданні Вченої ради факультету компютерно-інформаційних систем і програмної інженерії

Протокол № _____ від «____» ______________ 2018 р.
Голова Вченої ради ФІС ______________ І. О. Баран

 

Проект освітньо-професійної програми обговорений та схвалений на
засіданні науково-методичної комісії факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії

Протокол № _____від «_____» ___________ 2017 р.
Голова НМК ФІС                       Осухівська Г.М.

 

 

 


 

1.     Профіль програми магістра зі спеціальності 125 «Кібербезпека»  

                                   

 

 

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Тернопільський національний технічний університет
імені Івана Пулюя.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Магістр з кібербезпеки.

 

Офіційна назва освітньої програми

Кібербезпека

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці

Наявність акредитації

Акредитаційна комісія України (Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти).

2016-2021 рр.

Цикл/рівень

 

НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень

Передумови

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого спеціаліста.

Мова(и) викладання

Українська

Термін дії освітньої програми

2017-2021

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://cyber.te.ua/wp-content/uploads/2018/06/Osv_progr_mag.pdf

2 – Мета освітньої програми

Забезпечити студентам фундаментальну підготовку у вигляді поглиблених теоретичних і практичних знань, умінь та навичок за спеціальністю 125 Кібербезпека, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності в галузях телекомунікацій та інформаційних технологій, захищеності інформаційного і кіберпросторів держави в цілому або окремих суб’єктів їх інфраструктури від ризику стороннього кібернетичного впливу

3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область

Галузь знань – 12 «Інформаційні технології».

Спеціальність – 125 «Кібербезпека»

Об'єкти інформатизації, включаючи комп'ютерні, автоматизовані, телекомунікаційні, інформаційні, інформаційно-аналітичні, інформаційно-телекомунікаційні системи, інформаційні ресурси і технології; технології забезпечення безпеки інформації; процеси управління інформаційною та/або кібербезпекою об’єктів, що підлягають захисту.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма з прикладною спрямованістю за спеціалізацією безпека інформаційних і комунікаційних систем.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Акцент на здатності організовувати й підтримувати комплекс заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки з урахуванням їхньої правової обґрунтованості, адміністративно-управлінської й технічної реалізації, економічної доцільності, можливих зовнішніх впливів, імовірних загроз і рівня розвитку технологій захисту інформації.

Особливості програми

Інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері інформаційної безпеки, що передбачає  розроблення, впровадження та експлуатацію комплексних (інформаційних, телекомунікаційних, технічних) систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, поглиблене вивчення нормативних документів та стандартів з захисту інформації, принципів побудови систем технічного захисту інформації, підходів до управління ризиками, дій для захисту інформаційних ресурсів організацій і користувачів

4 – Придатність випускників

до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

3439 (24771). Фахівець із організації інформаційної безпеки. International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): 2529 Security specialist (ICT).

Можливість отримати міжнародні сертифікати в галузі інформаційної безпеки.

Подальше навчання

Можливість здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека» або іншими спорідненими (суміжними) спеціальностями галузі знань «Інформаційні технології», що узгоджуються з отриманим дипломом магістра, іншими міждисциплінарними магістерськими програми з ІТ компонентою. Можливість підвищення кваліфікації та отримання додаткової післядипломної освіти.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання

Студентоцентроване навчання, електронне навчання в системі ATutor, самонавчання, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання на основі підручників та конспектів, консультації з викладачами, підготовка дипломної роботи магістра .

Оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «незараховано») системами.

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий.

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання,  лабораторні звіти, презентації, захист курсових робіт та проектів, звітів з практик.

Атестація – захист дипломної роботи магістра.

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі забезпечення інформаційної безпеки і\або кібербезпеки, що характеризується комплексністю та неповною визначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

ЗК 3. Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

 

ФК 1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки.

ФК 2. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки.

ФК 3. Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах.

ФК 4. Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється  в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих)  системах з метою реалізації встановленої політики безпеки.

ФК 5. Здатність забезпечувати функціонування комплексних  систем захисту інформації (комплекси нормативно-правових, організаційних та технічних засобів і методів, процедур, практичних прийомів та ін.)

ФК 6. Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити розслідування, надавати їм оцінку

ФК 7. Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

ФК 8. Здатність виконувати моніторинг процесів функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем.

ФК 9. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам.

 

7 – Програмні результати навчання

 

ПРН1. Застосовувати знання державної та іноземних мов з метою забезпечення ефективності професійної комунікації.

ПРН2. Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності.

ПРН3. Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності,які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення.

ПРН4. Критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній діяльності.

ПРН5. Діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази України та вимог відповідних стандартів, тому числі міжнародних в галузі інформаційної та /або кібербезпеки.

ПРН6. Виконувати аналіз та декомпозицію ІТС.

ПРН7. Виконувати аналіз зв’язків між інформаційними процесами на віддалених обчислювальних системах.

ПРН8. Розробляти моделі загроз та порушника.

ПРН9. Вирішувати завдання захисту програм та інформації, що обробляється в ІТС програмно-апаратними засобами та давати оцінку якості прийнятих рішень.

ПРН10. Використовувати програмні та програмно-апаратні комплекси захисту інформаційних ресурсів.

ПРН11. Забезпечувати функціонування спеціального програмного забезпечення, щодо захисту  інформації від руйнуючих програмних впливів, руйнуючих кодів в ІТС.

ПРН12. Вирішувати задачі управління процедурами ідентифікації, автентифікації, авторизації процесів і користувачів в ІТС згідно встановленої політики інформаційної і\або кібербезпеки.

ПРН13. Вирішувати задачі управління доступом до інформаційних ресурсів та процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах на основі моделей управління доступом (мандатних, дискреційних, рольових).

ПРН14. Вирішувати задачі захисту потоків даних в інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах.

ПРН15. Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки елементів ІТС.

ПРН16. Приймати участь у розробці та впровадженні стратегії інформаційної безпеки та/або кібербезпеки відповідно до цілей і завдань організації.

ПРН17. Впроваджувати процеси виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної і/або кібербезпеки.

ПРН18. Застосовувати національні та міжнародні регулюючі акти в сфері інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки для розслідування інцидентів.

ПРН19. вирішувати задачі забезпечення неперервності бізнес процесів організації на основі встановленої системи управління інформаційною безпекою, згідно вітчизняних та міжнародних вимог і стандартів.

ПРН20. Вирішувати задачі захисту інформації, що обробляється в ІТС з використанням сучасних методів та засобів криптографічного захисту інформації.

ПРН21. Виконувати впровадження та підтримку систем виявлення вторгнень та використовувати компоненти  криптографічного захисту для забезпечення необхідного рівня захищеності інформації в ІТС.

ПРН22. Забезпечувати належне функціонування системи моніторингу інформаційних ресурсів і процесів в ІТС.

ПРН23. Забезпечувати конфігурування та роботоспроможність систем виявлення вторгнень в ІТС.

ПРН24. Використовувати інструментарій для моніторингу процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах.

ПР25. Вирішувати задачі аналізу програмного коду на наявність можливих вразливостей.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення

Проектна група: 1 доктор наук, професор, 2 кандидати наук, доценти.

Гарант освітньої програми (керівник робочої групи):

Загородна Наталія Володимирівна – вчене звання: доцент за кафедрою комп’ютерних наук (галузь 12 «Інформаційні технології»), 2011 р.; к.т.н., 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (галузь: 12 «Інформаційні технології»), з 2007 р.; стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 11 років. Пройшла підвищення кваліфікації в навчальному центрі перепідготовки фахівців в галузі інформаційної безпеки при ФТІ НТУУ «КПІ» за напрямом «Захист інформації. Криптосистеми та засоби криптографічного захисту». Міжнародні стажування: липень 2012 р. – в Національному дослідницькому інституті Франції в галузі інформатики та автоматики. В січні 2017 р. отримала грант за програмою «Erasmus+» для викладання лекцій в тому числі в галузі кібербезпеки в Технічному університеті Ополє (Польща).

Виконання міжнародних проектів: «Модернізація магістерських та аспірантських навчальних програм в галузі інформаційної безпеки та стійкості людино-орієнтованих та промислових систем» («Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains» / (543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR).

Член робочої групи: Карпінський М.П. – д.т.н. з 1995 року, вчене звання професора присвоєно у 2001 році за кафедрою безпеки інформаційних технологій. Стаж роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 24 роки. Має більше 200 публікацій, з них більше 20 праць стосуються захисту інформації. Опубліковано більше 25 праць, що індексуються в наукометричних базах Scopus; Web of Science. Підготував 7 кандидатів наук та 2 докторів наук. Член редколегій таких фахових наукових журналів: Безпека інформації, ISSN 2225-5036; Захист інформації, ISSN 2221-5212; Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні, ISSN 2074-9481. Член спецради  Д35.052.18 за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації» у Національному університеті “Львівська політехніка”.

Член робочої групи: Козак Руслан Орестович – вчене звання доцент за кафедрою комп’ютерних наук (галузь 12 «Інформаційні технології»), 2014 р.; к.т.н., 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (галузь: 12 «Інформаційні технології»), з 2007 р. Друга вища освіта: спеціальність “Безпека інформаційних та комунікаційних систем” (відповідає спеціальності 125 «Кібербезпека»), Харківський національний університет радіоелектроніки, 2013 р. У 2014 році підвищення кваліфікації в навчальному центрі перепідготовки фахівців в галузі інформаційної безпеки при ФТІ НТУУ «КПІ» за напрямом «Захист  інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Виявлення закладних пристроїв». Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 9 років. Виконання міжнародних проектів: «Модернізація магістерських та аспірантських навчальних програм в галузі інформаційної безпеки та стійкості людино-орієнтованих та промислових систем» («Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains» / (543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR).

Матеріально-технічне забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі.

В університеті діють власні об’єкти соціально-побутової інфраструктури. У тому числі: їдальня, буфети, три гуртожитки, актові зали, студентський палац, спортивні зали, стадіон, спортивні майданчики, медичний пункт, база відпочинку, басейн.

Заняття та наукові дослідження проводяться у лабораторіях кафедри кібербезпеки, кафедри комп’ютерних наук, спеціалізованій комп’ютерній лабораторії технічного захисту інформації.

Для проведення інформаційного пошуку та обробки результатів є комп’ютерні класи, де наявне спеціалізоване програмне забезпечення та відкритий доступ до Інтернет-мережі.

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Науково-технічна бібліотека ТНТУ щороку поповнюється спеціалізованою літературою і періодичними виданнями, що відповідають напрямкам роботи кафедри.

Бібліотека університету першою серед українських вузівських бібліотек у 2011 році стала членом Міжнародної асоціації науково-техічних бібліотек університетів (IATUL). Також бібліотека є колективним членом Української бібліотечної асоціації.

Інституційний репозитарій ELARTU активно продовжує наповнення фо-ндів. На початок 2016 року у репозитарії опубліковано понад 18 855 матеріалів.

Згідно рейтингу Webometrics (http://www.webometrics.info/) станом на сі-чень 2017 року інституційний репозитарій ELARTU займає 10 місце серед українських репозитаріїв. Підвищенню рейтингу університету сприяє наявність наповненого та добре структурованого інституційного репозитарію.

Навчальний процес базується на 100% навчально-методичному забезпеченні семінарських, практичних, лабораторних занять і самостійної роботи студентів з усіх навчальних дисциплін.

Використовуються технології електронного (дистанційного) навчання на базі програмного продукту ATutor (Університет Торонто, Канада). Діє Інститут дистанційного навчання, на який покладено функції розроблення, запровадження та координації зусиль із провадження інформаційних технологій в освітній процес.

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки з університетами України.

До керівництва науковою роботою здобувачів залучаються провідні фахівці університетів України на умовах індивідуальних договорів.

Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах України, за умови відповідності їх набутих компетентностей.

Міжнародна кредитна мобільність

Реалізація спільних програм академічної мобільності, зокрема програм подвійних дипломів, є одним з пріоритетних напрямків розвитку міжнародного співробітництва університету. Усі студенти ТНТУ мають можливість брати участь у програмах академічної мобільності, що імплементуються у співпраці з ВНЗ Польщі, Німеччині, Іспанії, Великобританії, Франції та США. Студенти факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії мають можливість приймати участь в програмі подвійних дипломів за освітнім рівнем "магістр" з державним університетом «Люблінська Політехніка» (Польща) та з Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та інформаційних технологій (м. Сержі, Франція).

Студенти також реалізують своє право на міжнародну кредитну мобільність в рамках програми "Erasmus+". Зокрема студенти факультету скористались перевагами та можливостями програи для навчання в Опольській політехніці (Польща), університеті Валенсії (Іспанія). Заплановано підписання договорів про академічну мобільність з Університетом прикладних наук, Шмалькальден та технічним університетом Кошице (Словаччина) та іншими Європейськими партнерами.

В ТНТУ виконується 5 освітніх і 3 наукових міжнародних проекти: «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах»; «Міжуніверситетські стартап центри для розвитку та підтримки студентських інновацій» (SUCSID); «Модернізація післядипломної освіти з безпеки та стійкості до зовнішніх впливів у сферах людської та індустріальної діяльності (SEREIN)»; «Розробка та впровадження міжнародної системи дистанційного навчання» (ініціатива ООН «Сталий розвиток вищої освіти», програма «Академічний вплив ООН»); «Розвиток освітніх, наукових і культурних зв'язків на основі спільного українсько-таджицької факультету» (ініціатива ООН «Сталий розвиток вищої освіти», програма «Академічний вплив ООН»); «Властивості зони термічного впливу зварних з'єднань сучасних сталей стійких до повзучості». У серпні 2015 року університет за результатами другого конкурсу програми Еразмус+ став учасником чотирьох проектів Європейського Союзу, а саме: за напрямом КА1: «Навчальна мобільність» університет увійшов у консорціуми двох Еразмус проектів від Люблінської політехніки та від Опольської політехніки відповідно; за напрямом KA2 «Розвиток потенціалу вищої освіти» університет увійшов в консорціум проекту «Розвиток інфраструктури мережі для підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на базі платформи FABLAB»; за напрямом «Жан Моне» в університеті виграно грант для створення навчального модуля «Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та імплементація європейського досвіду».

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах (з додатковою мовною підготовкою).

 

2.     Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх логічна послідовність

 

2.1.           Перелік компонент ОП

 

Код н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість кредитів

Форма

підсумк. контролю

1

2

3

4

Обов’язкові компоненти ОП

Цикл загальної підготовки

ОК 1.

Іноземна мова фахового спрямування 10

4

з

ОК 2.

Інтелектуальна власність 9

4

з

ОК 3.

Педагогіка та етика професійної діяльності 9

4

з

Цикл професійної підготовки

ОК 4.

Теорія розподілених інформаційних ресурсів, захист баз даних і знань +КП 10

5

е

ОК 5.

Технології створення та застосування систем захисту інформаційно-комунікаційних систем + КП 9

5

е

Практична підготовка

ОК 6.

Науково-дослідницька 10

9

дз

ОК 7.

Переддипломна 10

7,5

дз

ОК 8.

Науково-педагогічна 11

6

дз

ОК 9.

Дипломна робота 11

19,5

вдр

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

64

 

Вибіркові компоненти

Цикл загальної підготовки

ВБ 1.1.

Методи та системи підтримки прийняття рішень 9

3

е

ВБ 1.2.

Методологія та організація наукових досліджень 10

3

з

Цикл професійної підготовки

ВБ 2.1.

Комп'ютерна криміналістика 9

4

е

ВБ 2.2.

Методи побудови і аналізу криптосистем 10

4

е

ВБ 2.3.

Моніторинг і аудит інформаційно-комунікаційних   10 систем

4

е

ВБ 2.4.

Оптимізаційні методи та моделі 9

4

е

ВБ 2.5.

Технології розробки захищеного програмного забезпечення + КР 10

4

е

Загальний обсяг вибіркових компонент:

26

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

90

 


2.2.          Структурно-логічна схема ОП

 

 


 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 125 «Кібербезпека» проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з кібербезпеки.

До атестації допускаються студенти, які виконали всі вимоги програми підготовки (навчального плану). Термін проведення атестації визначається навчальним планом та графіком освітнього процесу.

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичні проблеми в галузі інформаційної та кібернетичної безпеки на основі досліджень та/або здійснення інновацій за наявності невизначених умов і вимог. Реферат кваліфікаційної роботи має бути розміщено на сайті вищого навчального закладу. Випускна кваліфікаційна робота має бути перевірена на плагіат

Атестація здійснюється відкрито і публічно.


4. Матриця відповідності програмних компетентностей

компонентам освітньої програми

 

 

 

ОК1

ОК2

ОК3

ОК4

ОК5

ОК6

ОК7

ОК8

ОК9

ВБ1.1

ВБ1.2

ВБ2.1

ВБ2.2

ВБ2.3

ВБ2.4

ВБ2.5

ЗК1

 

+

 

+

+

+

+

+

+

 

 

+

+

 

 

+

ЗК2

 

 

 

+

+

+

+

+

+

 

 

 

+

+

+

+

ЗК3

+

 

+

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

ЗК4

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

ЗК5

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

ФК1

 

+

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

ФК2

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

 

 

 

+

 

ФК3

 

 

 

+

+

 

 

 

+

 

 

+

 

 

 

+

ФК4

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

+

ФК5

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

 

 

ФК6

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

 

+

 

+

ФК7

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

+

+

 

 

 

ФК8

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

+

 

 

ФК9

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

+

+

+

 


5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)

відповідними компонентами освітньої програми

 

 

ОК1

ОК2

ОК3

ОК4

ОК5

ОК6

ОК7

ОК8

ОК9

ВБ1.1

ВБ1.2

ВБ2.1

ВБ2.2

ВБ2.3

ВБ2.4

ВБ2.5

ПРН1

+

 

+

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

ПРН2

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

ПРН3

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

ПРН4

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

ПРН5

 

+

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

ПРН6

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

ПРН7

 

 

+

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

ПРН8

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

ПРН9

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

+

 

+

ПРН10

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

+

+

 

 

ПРН11

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

ПРН12

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

 

+

 

 

ПРН13

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

+

+

 

ПРН14

 

 

 

+

 

+

+

+

+

 

 

 

 

+

 

 

ПРН15

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

+

 

+

+

ПРН16

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

ПРН17

 

 

 

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

 

ПРН18

 

+

 

 

 

+

+

+

+

 

 

+

 

 

 

 

ПРН19

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

ПРН20

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

+

 

ПРН21

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

+

+

 

 

 

ПРН22

 

 

 

 

+

+

+

+

+

 

 

 

+

 

 

 

ПРН23

 

 

 

+

+

+

+

+

+

 

 

 

 

+

 

 

ПРН24

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

+

+

+

 

ПРН25

 

 

 

 

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (ТНТУ) з 2012 року здійснює підготовку фахівців за новим напрямом «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» («Кібербезпека»  згідно нового переліку спеціальностей 2016 р.).

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КІБЕРБЕЗПЕКА» першого рівня вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека» (PDF)

(Текст - далі)

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

         

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«КІБЕРБЕЗПЕКА»

першого рівня вищої освіти

за спеціальністю 125 «Кібербезпека»

галузі знань 12 «Інформаційні технології»

кваліфікація: 3439- фахівець з організації інформаційної безпеки

     

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ Голова вченої ради ___________________    /________________/ (протокол № __ від "___"_________ 20__ р.)

Освітня програма вводиться в дію з _____20__ р. Ректор___________________ /____________/ (наказ № __ від "___"_________ 20__ р.)

     

Тернопіль 20__ р.

 

ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою у складі:

2.     Загородна Наталія Володимирівна – член робочої групи, к.т.н., доцент кафедри кібербезпеки.3.     Козак Руслан Орестович – член робочої групи, к.т.н., доцент кафедри кібербезпеки.
1.     Карпінський Микола Петрович – гарант освітньої програми, керівник робочої групи, д.т.н, професор кафедри кібербезпеки;
 
  1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 125 «Кібербезпека»
 

1 – Загальна інформація

Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.
Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Бакалавр з кібербезпеки. Фахівець з організації інформаційної безпеки.
Офіційна назва освітньої програми Кібербезпека
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний. Обсяг:
  • на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років становить 240 кредитів ЄКТС;
  • на базі молодшого бакалавра становить 120 кредитів ЄКТС.
Наявність акредитації Акредитаційна комісія України (Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти). 2016-2021 р р.
Цикл/рівень НРК України – 6, FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень, рівень.
Передумови  Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого спеціаліста.
Мова(и) викладання  Українська
Термін дії освітньої програми  2017-2021
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми  http://cyber.te.ua/wp-content/uploads/2018/06/Osv_progr.pdf

2 – Мета освітньої програми

Забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційних технологій зі спеціальності 125 «Кібербезпека», здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми інформаційної безпеки, захищеності інформаційного і кіберпросторів держави в цілому або окремих суб’єктів їх інфраструктури від ризику стороннього кібернетичного впливу.

3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область  Галузь знань – 12 «Інформаційні технології». Спеціальність – 125 «Кібербезпека».
Орієнтація освітньої програми  Освітньо-професійна, прикладна орієнтація.
Основний фокус освітньої програми та спеціалізації : Акцент на здатності організовувати й підтримувати комплекс заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки з урахуванням їхньої правової обґрунтованості, адміністративно-управлінської й технічної реалізації, економічної доцільності, можливих зовнішніх впливів, імовірних загроз і рівня розвитку технологій захисту інформації.
>Особливості програми  Інтегрована підготовка фахівців до вирішення завдань у сфері інформаційної безпеки, що передбачає  розроблення, впровадження та експлуатацію комплексних (інформаційних, телекомунікаційних, технічних) систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності.

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010): 3439 (24771). Фахівець із організації інформаційної безпеки. International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): 2529 Security specialist (ICT). Можливість отримати міжнародні сертифікати в галузі інформаційної безпеки.
Подальше навчання Можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. НРК України – 7, FQ-EHEA – 2 цикл, EQF LLL – 7 рівень, рівень.

5 – Викладання та оцінювання

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, електронне навчання в системі ATutor, самонавчання, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, лабораторних робіт, самостійного навчання на основі підручників та конспектів, консультації з викладачами, підготовка кваліфікаційної роботи бакалавра (проекту).
Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «незараховано») системами. Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий. Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання,  лабораторні звіти, презентації, захист курсових робіт та проектів, звітів з практик. Атестація – кваліфікаційний іспит (екзамен з фаху).

6 – Програмні компетентності

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі забезпечення інформаційної безпеки і\або кібербезпеки, що характеризується комплексністю та неповною визначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК) ЗК 1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. ЗК 3. Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово. ЗК 4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми за професійним спрямуванням. ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації.
Фахові компетентності спеціальності (ФК): ФК 1. Здатність застосовувати законодавчу та нормативно-правову базу, а також державні та міжнародні вимоги, практики і стандарти з метою здійснення професійної діяльності в галузі інформаційної та/або кібербезпеки. ФК 2. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій, сучасних методів і моделей інформаційної безпеки. ФК 3. Здатність до використання програмних та програмно-апаратних комплексів засобів захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. ФК 4. Здатність забезпечувати неперервність бізнесу згідно встановленої політики безпеки. ФК 5. Здатність забезпечувати захист інформації, що обробляється  в інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих)  системах з метою реалізації встановленої політики безпеки. ФК 6. Здатність відновлювати штатне функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем після реалізації загроз , здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження. ФК 7. Здатність забезпечувати функціонування комплексних  систем захисту інформації (комплекси нормативно-правових, організаційних та технічних засобів і методів, процедур, практичних прийомів та ін.) ФК 8. Здатність здійснювати процедури управління інцидентами, проводити розслідування, надавати їм оцінку ФК 9. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі впровадженої системи управління інформаційною безпекою. ФК 10. Здатність застосовувати методи та засоби криптографічного та технічного захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності. ФК 11. Здатність виконувати моніторинг процесів функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) систем. ФК 12. Здатність аналізувати, виявляти та оцінювати можливі загрози, уразливості та дестабілізуючі чинники інформаційному простору та інформаційним ресурсам.

7 – Програмні результати навчання

  ПРН1. Застосовувати знання державної та іноземних мов з метою забезпечення ефективності професійної комунікації. ПРН2. Організовувати власну професійну діяльність, обирати оптимальні методи та способи розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблему професійній діяльності, оцінювати їхню ефективність. ПРН3. Використовувати результати самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел для ефективного рішення спеціалізованих задач професійної діяльності. ПРН4. Аналізувати, аргументувати, приймати рішення при розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у професійній діяльності,які характеризуються комплексністю та неповною визначеністю умов, відповідати за прийняті рішення. ПРН5. Адаптуватися в умовах частої зміни технологій професійної діяльності, прогнозувати кінцевий результат. ПРН6. Критично осмислювати основні теорії, принципи, методи і поняття у навчанні та професійній діяльності. ПРН7. Діяти на основі законодавчої та нормативно-правової бази України та вимог відповідних стандартів, в тому числі міжнародних в галузі інформаційної та /або кібербезпеки. ПРН8. Готувати пропозиції до нормативних актів щодо забезпечення  інформаційної та /або кібербезпеки. ПРН9. Впроваджувати процеси, що базуються на національних та міжнародних стандартах, виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної та/або кібербезпеки. ПРН10. Виконувати аналіз та декомпозицію ІТС. ПРН11. Виконувати аналіз зв’язків між інформаційними процесами на віддалених обчислювальних системах. ПРН12. Розробляти моделі загроз та порушника. ПРН13. Аналізувати проекти ІТС базуючись на стандартизованих технологіях та протоколах передачі даних. ПРН14. Вирішувати завдання захисту програм та інформації, що обробляється в ІТС програмно-апаратними засобами та давати оцінку якості прийнятих рішень. ПРН15. Реалізовувати комплексні системи захисту інформації в АС організації (підприємства) відповідно до вимог нормативно-правових документів. ПРН16. Забезпечувати процеси захисту та функціонування інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих) систем на основі практик, навичок та знань, щодо структурних (структурно-логічних) схем, топології мережі, сучасних архітектур та моделей захисту електронних інформаційних ресурсів з відображенням взаємозв’язків та інформаційних потоків, процесів для внутрішніх і віддалених компонент. ПРН17. Використовувати програмні та програмно-апаратні комплекси захисту інформаційних ресурсів. ПРН18. Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки інформації в ІТС. ПРН19. Забезпечувати функціонування спеціального програмного забезпечення, щодо захисту  інформації від руйнуючих програмних впливів, руйнуючих кодів в ІТС. ПРН20. Вирішувати задачі забезпечення та супроводу (в.т. числі: огляд, тестування, підзвітність) системи управління доступом згідно встановленої політики безпеки в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих)  системах. ПРН21. Вирішувати задачі управління процедурами ідентифікації, автентифікації, авторизації процесів і користувачів в ІТС згідно встановленої політики інформаційної і\або кібербезпеки. ПРН22. Здійснювати протидію отриманню несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих) системах. ПРН23. Вирішувати задачі управління доступом до інформаційних ресурсів та процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах на основі моделей управління доступом (мандатних, дискреційних, рольових). ПРН24. Забезпечувати введення підзвітності системи управління доступом до електронних інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах з використанням журналів реєстрації подій, їх аналізу та встановлених процедур захисту. ПРН25. Забезпечувати процеси захисту інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних  (автоматизованих) систем на основі еталонної моделі взаємодії відкритих систем. ПРН26. Вирішувати задачі захисту потоків даних в інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах. ПРН27. Аналізувати та проводити оцінку ефективності та рівня захищеності ресурсів різних класів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах згідно встановленої політики інформаційної і\або кібербезпеки. ПРН28. Виконувати оцінювання  можливості реалізації  потенційних загроз інформації, що обробляється в ІТС та ефективності використання КЗЗ в умовах реалізації загроз різних класів. ПРН29. Здійснювати оцінювання можливості несанкціонованого доступу до елементів ІТС. ПРН30. Застосовувати теорії та методи захисту для забезпечення безпеки елементів ІТС. ПРН31. Вирішувати задачі управління процесами відновлення штатного функціонування  ІТС з використанням -процедур резервування згідно встановленої політики безпеки. ПРН32. Вирішувати задачі забезпечення неперервності бізнес процесів організації. ПРН33. Приймати участь у розробці та впровадженні стратегії інформаційної безпеки та/або кібербезпеки відповідно до цілей і завдань організації. ПРН34. Вирішувати задачі забезпечення та супроводу комплексних систем захисту інформації,  а також протидії несанкціонованому доступу до інформаційних ресурсів і процесів в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних (автоматизованих) системах згідно встановленої політики інформаційної і\або кібербезпеки. ПРН35. Виявляти небезпечні сигнали технічних засобів. ПРН36. Вимірювати параметри небезпечних сигналів для технічних каналів витоку інформації та визначати ефективність захисту від витоку інформації відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації. ПРН37. Інтерпретувати результати проведення спеціальних вимірювань з використанням технічних засобів, контролю характеристик ІТС відповідно до вимог нормативних документів системи технічного захисту інформації. ПРН38. Проводити атестацію (спираючись на облік  та обстеження) режимних територій (зон), приміщень тощо в умовах додержання режиму секретності із фіксуванням результатів у відповідних документах. ПРН39. Забезпечувати неперервність процесу ведення журналів реєстрації подій та інцидентів на основі автоматизованих процедур. ПРН40. Впроваджувати процеси виявлення, ідентифікації, аналізу та реагування на інциденти інформаційної і/або кібербезпеки. ПРН41. Застосовувати національні та міжнародні регулюючі акти в сфері інформаційної безпеки та/ або кібербезпеки для розслідування інцидентів. ПРН42. вирішувати задачі забезпечення неперервності бізнес процесів організації на основі встановленої системи управління інформаційною безпекою, згідно вітчизняних та міжнародних вимог і стандартів. ПРН43. Застосовувати політики, що базуються на ризик-орієнтованому контролі доступу до інформаційних активів. ПРН44. Здійснювати аналіз ризиків обробки інформації в ІТС. ПРН45. Вирішувати задачі захисту інформації, що обробляється в ІТС з використанням сучасних методів та засобів криптографічного захисту інформації. ПРН46. Виконувати впровадження та підтримку систем виявлення вторгнень та використовувати компоненти  криптографічного захисту для забезпечення необхідного рівня захищеності інформації в ІТС. ПРН47. Забезпечувати належне функціонування системи моніторингу інформаційних ресурсів і процесів в ІТС. ПРН48. Забезпечувати) функціонування програмних та програмно-апаратних комплексів виявлення вторгнень різних рівнів та класів (статистичних, сигнатурних, статистично-сигнатурних). ПРН49. Забезпечувати конфігурування та роботоспроможність систем виявлення вторгнень в ІТС. ПРН50. Використовувати інструментарій для моніторингу процесів в інформаційно-телекомунікаційних системах. ПРН51. Вирішувати задачі аналізу програмного коду на наявність можливих вразливостей.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове забезпечення Проектна група: 1 доктор наук, професор, 2 кандидати наук, доценти. Гарант освітньої програми (керівник робочої групи): Карпінський М.П. – д.т.н. з 1995 року, вчене звання професора присвоєно у 2001 році за кафедрою безпеки інформаційних технологій. Стаж роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 24 роки. Має більше 200 публікацій, з них більше 20 праць стосуються захисту інформації. Опубліковано більше 25 праць, що індексуються в наукометричних базах Scopus; Web of Science. Підготував 7 кандидатів наук та 2 докторів наук. Член редколегій таких фахових наукових журналів: Безпека інформації, ISSN 2225-5036; Захист інформації, ISSN 2221-5212; Правове, нормативне та метрологічне забезпечення систем захисту інформації в Україні, ISSN 2074-9481. Член спецради  Д35.052.18 за спеціальністю 05.13.21 «Системи захисту інформації» у Національному університеті “Львівська політехніка”. Член робочої групи: Загородна Наталія Володимирівна – вчене звання: доцент за кафедрою комп’ютерних наук (галузь 12 «Інформаційні технології»), 2011 р.; к.т.н., 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (галузь: 12 «Інформаційні технології»), з 2007 р.; стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 11 років. Пройшла підвищення кваліфікації в навчальному центрі перепідготовки фахівців в галузі інформаційної безпеки при ФТІ НТУУ «КПІ» за напрямом «Захист інформації. Криптосистеми та засоби криптографічного захисту». Міжнародні стажування: липень 2012 р. – в Національному дослідницькому інституті Франції в галузі інформатики та автоматики. В січні 2017 р. отримала грант за програмою «Erasmus+» для викладання лекцій в тому числі в галузі кібербезпеки в Технічному університеті Ополє (Польща). Виконання міжнародних проектів: «Модернізація магістерських та аспірантських навчальних програм в галузі інформаційної безпеки та стійкості людино-орієнтованих та промислових систем» («Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains» / (543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR). Член робочої групи: Козак Руслан Орестович – вчене звання доцент за кафедрою комп’ютерних наук (галузь 12 «Інформаційні технології»), 2014 р.; к.т.н., 05.13.06 – Автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології (галузь: 12 «Інформаційні технології»), з 2007 р. Друга вища освіта: спеціальність “Безпека інформаційних та комунікаційних систем” (відповідає спеціальності 125 «Кібербезпека»), Харківський національний університет радіоелектроніки, 2013 р. У 2014 році підвищення кваліфікації в навчальному центрі перепідготовки фахівців в галузі інформаційної безпеки при ФТІ НТУУ «КПІ» за напрямом «Захист  інформації на об’єктах інформаційної діяльності. Виявлення закладних пристроїв». Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 9 років. Виконання міжнародних проектів: «Модернізація магістерських та аспірантських навчальних програм в галузі інформаційної безпеки та стійкості людино-орієнтованих та промислових систем» («Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains» / (543968-TEMPUS-1-2013-1-EE-TEMPUS-JPCR).
Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. В університеті діють власні об’єкти соціально-побутової інфраструктури. У тому числі: їдальня, буфети, три гуртожитки, актові зали, студентський палац, спортивні зали, стадіон, спортивні майданчики, медичний пункт, база відпочинку, басейн. Заняття та наукові дослідження проводяться у лабораторіях кафедри кібербезпеки, кафедри комп’ютерних наук, спеціалізованій комп’ютерній лабораторії технічного захисту інформації. Для проведення інформаційного пошуку та обробки результатів є комп’ютерні класи, де наявне спеціалізоване програмне забезпечення та відкритий доступ до Інтернет-мережі.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Науково-технічна бібліотека ТНТУ щороку поповнюється спеціалізованою літературою і періодичними виданнями, що відповідають напрямкам роботи кафедри. Бібліотека університету першою серед українських вузівських бібліотек у 2011 році стала членом Міжнародної асоціації науково-техічних бібліотек університетів (IATUL). Також бібліотека є колективним членом Української бібліотечної асоціації. Інституційний репозитарій ELARTU активно продовжує наповнення фо-ндів. На початок 2016 року у репозитарії опубліковано понад 18 855 матеріалів. Згідно рейтингу Webometrics (http://www.webometrics.info/) станом на сі-чень 2017 року інституційний репозитарій ELARTU займає 10 місце серед українських репозитаріїв. Підвищенню рейтингу університету сприяє наявність наповненого та добре структурованого інституційного репозитарію. Навчальний процес базується на 100% навчально-методичному забезпеченні семінарських, практичних, лабораторних занять і самостійної роботи студентів з усіх навчальних дисциплін. Використовуються технології електронного (дистанційного) навчання на базі програмного продукту ATutor (Університет Торонто, Канада). Діє Інститут дистанційного навчання, на який покладено функції розроблення, запровадження та координації зусиль із провадження інформаційних технологій в освітній процес.

9 – Академічна мобільність

Національна кредитна мобільність Індивідуальна академічна мобільність реалізується у рамках міжуніверситетських договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки з університетами України. До керівництва науковою роботою здобувачів залучаються провідні фахівці університетів України на умовах індивідуальних договорів. Допускається перезарахування кредитів, отриманих у інших університетах України, за умови відповідності їх набутих компетентностей.
Міжнародна кредитна мобільність Реалізація спільних програм академічної мобільності, зокрема програм подвійних дипломів, є одним з пріоритетних напрямків розвитку міжнародного співробітництва університету. Усі студенти ТНТУ мають можливість брати участь у програмах академічної мобільності, що імплементуються у співпраці з ВНЗ Польщі, Німеччині, Іспанії, Великобританії, Франції та США. Студенти факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії мають можливість приймати участь в програмі подвійних дипломів за освітнім рівнем "магістр" з державним університетом «Люблінська Політехніка» (Польща) та з Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та інформаційних технологій (м. Сержі, Франція), навчатись за українсько-німецькою програмою подвійних дипломів освітнього рівня "бакалавр" в Університеті прикладних наук Шмалькальдену (Німеччина). Студенти також реалізують своє право на міжнародну кредитну мобільність в рамках програми "Erasmus+". Зокрема студенти факультету скористались перевагами та можливостями програи для навчання в Опольській політехніці (Польща), університеті Валенсії (Іспанія). Заплановано підписання договорів про академічну мобільність з Університетом прикладних наук, Шмалькальден та технічним університетом Кошице (Словаччина) та іншими Європейськими партнерами. В ТНТУ виконується 5 освітніх і 3 наукових міжнародних проекти: «Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах»; «Міжуніверситетські стартап центри для розвитку та підтримки студентських інновацій» (SUCSID); «Модернізація післядипломної освіти з безпеки та стійкості до зовнішніх впливів у сферах людської та індустріальної діяльності (SEREIN)»; «Розробка та впровадження міжнародної системи дистанційного навчання» (ініціатива ООН «Сталий розвиток вищої освіти», програма «Академічний вплив ООН»); «Розвиток освітніх, наукових і культурних зв'язків на основі спільного українсько-таджицької факультету» (ініціатива ООН «Сталий розвиток вищої освіти», програма «Академічний вплив ООН»); «Властивості зони термічного впливу зварних з'єднань сучасних сталей стійких до повзучості». У серпні 2015 року університет за результатами другого конкурсу програми Еразмус+ став учасником чотирьох проектів Європейського Союзу, а саме: за напрямом КА1: «Навчальна мобільність» університет увійшов у консорціуми двох Еразмус проектів від Люблінської політехніки та від Опольської політехніки відповідно; за напрямом KA2 «Розвиток потенціалу вищої освіти» університет увійшов в консорціум проекту «Розвиток інфраструктури мережі для підтримки молодіжного інноваційного підприємництва на базі платформи FABLAB»; за напрямом «Жан Моне» в університеті виграно грант для створення навчального модуля «Екологічно відповідальний бізнес: дослідження та імплементація європейського досвіду».
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на загальних умовах (з додатковою мовною підготовкою).
   
  1. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх логічна послідовність 
2.1 Перелік компонент ОП
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів

Форма підсумк. контролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 4 е
ОК 2. Бібліографія та її використання в сучасних пошукових системах 3 з
ОК 3. Вступ до спеціальності 3 е
ОК 4. Ділова комунікація українською мовою 3 з
ОК 5. Іноземна мова 29 е
ОК 6. Лінійна алгебра та аналітична геометрія 4 з
ОК 7. Математичний аналіз 6 з
ОК 8. Навички міжособистісного спілкування, побудова команд і робота в команді 3 з
ОК 9. Теорія ймовірності і математична статистика 4 е
ОК 10. Фізика 4 е
ОК 11. Забезпечення неперервності та інформаційної безпеки бізнесу 4 е
ОК 12. Безпека комп’ютерних мереж 4 е
ОК 13. Безпека операційних систем 5 е
ОК 14. Безпека програмного забезпечення 4 е
ОК 15. Захист інформації в банківських системах 4,0 е
ОК 16. Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід 7,5 е
ОК 17. Комп'ютерні мережі 10 е
ОК 18. Операційні системи 4,0 з
ОК 19. Основи комп’ютерних технологій 9,0 е
ОК 20. Мережеве програмування 4,0 е
ОК 21. Прикладна криптологія 8,5 е
ОК 22. Психологія безпеки 4,0 з
ОК 23. Розробка програмного забезпечення 10,0 е
ОК 24. Системи технічного захисту інформації 4,0 е
ОК 25. Теорія інформації та кодування 4,0 е
ОК 26. Управління інформаційною безпекою 4,0 е
ОК 27. Проектно-технологічна практика 3,0 диф.з.
ОК 28. Стажування з фаху 7,5 диф.з.
Загальний обсяг обов'язкових компонент:             163,5
Вибіркові компоненти ОП
Вибірковий блок 1
ВБ 1.1. Фізика 5,0 е
ВБ 1.2. Філософія 3,0 з
ВБ 1.3. Архітектура і програмування мікроконтролерів 3,0 з
ВБ 1.4. Архітектура комп'ютерних систем 3,0 з
ВБ 1.5. Бази даних (CS270T) 4,0 е
ВБ 1.6. Веб-технології 5,0 з
ВБ 1.7. Дискретна математика 5,0 е
ВБ 1.8. Електроніка 4,0 з
ВБ 1.9. Іноземна мова професійно-ділового спрямування 3,5 е
ВБ 1.10. Інтелектуальний аналіз даних 4,0 з
ВБ 1.11. Комп'ютерна стеганографія 3,0 з
ВБ 1.12. Методи та системи штучного інтелекту 4,0 е
ВБ 1.13. Методології аудиту захищеності інформаційних комп'ютерних систем 3,0 з
ВБ 1.14. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки 3,5 з
ВБ 1.15. Обробка сигналів та зображень 3,0 з
ВБ 1.16. Основи програмування (CS1011) 4,0 з
ВБ 1.17. Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці 4,0 з
ВБ 1.18. Управління ІТ-проектами 4,0 з
ВБ 1.19. Чисельні методи 3,0 з
ВБ 1.20. Якість і тестування програмного забезпечення 4,0 з
Вибірковий блок 2
ВБ 2.1. Вибрані розділи фізики 5,0 е
ВБ 2.2. Соціологія 3,0 з
ВБ 2.3. Цифрова схемотехніка та мікропроцесорні системи 3,0 з
ВБ 2.4. Архітектура комп'ютера 3,0 з
ВБ 2.5. Основи теорії реляційних та інших баз даних 4,0 е
ВБ 2.6. Методи та засоби розробки веб-систем 5,0 з
ВБ 2.7. Комп’ютерна дискретна математика 5,0 е
ВБ 2.8. Електротехніка та електроніка 4,0 з
ВБ 2.9. Іноземна мова професійно-ділового спрямування 3,5 е
ВБ 2.10. Машинне навчання 4,0 з
ВБ 2.11. Стеганографічні методи приховування інформації 3,0 з
ВБ 2.12. Основи штучного інтелекту 4,0 е
ВБ 2.13. Оцінка та аналіз захищеності комп'ютерних систем 3,0 з
ВБ 2.14. Нормативно-правові акти в сфері кібербезпеки 3,5 з
ВБ 2.15. Цифрова обробка сигналів в інформаційних системах 3,0 з
ВБ 2.16. Алгоритмізація і програмування 4,0 з
ВБ 2.17. Теорія кіл, сигналів і процесів в інформаційному та кіберпросторах 4,0 з
ВБ 2.18. Методи управління проектами в ІТ-галузі 4,0 з
ВБ 2.19. Чисельні методи та моделювання ЕОМ 3,0 з
ВБ 2.20. Забезпечення та контроль якості програмних продуктів 4,0 з
Загальний обсяг вибіркових компонент: 75
Екзамен з фаху 1,5
Загальний обсяг освітньої програми 240
  • Структурно-логічна схема ОП
  1. Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 125 «Кібербезпека» проводиться у формі кваліфікаційного іспиту (екзамену з фаху) та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра з кібербезпеки із присвоєнням кваліфікації: 3439 – фахівець з організації інформаційної безпеки. Кваліфікаційний іспит передбачає оцінювання обов’язкових результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за спеціальністю 125 «Кібербезпека» та цією освітньою програмою. Атестація здійснюється відкрито і публічно.
  1. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
4.1. Обов’язкові компоненти освітньої програми
ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 ОК20 ОК21 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28
ЗК1 + + + + + + + +
ЗК2 + +
ЗК3 + + +
ЗК4 + + + + +
ЗК5 +
ФК1 +
ФК2 + + + + + +
ФК3
ФК4 + +
ФК5 + + + + + +
ФК6
ФК7 + +
ФК8 + + + + +
ФК9 + + + +
ФК10 +
ФК11 + +
ФК12 + + + + + + +
4.2. Вибіркові компоненти освітньої програми 
ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 ВК6 ВК7 ВК8 ВК9 ВК10 ВК11 ВК12 ВК13 ВК14 ВК15 ВК16 ВК17 ВК18 ВК19 ВК20
ЗК1
ЗК2
ЗК3 +
ЗК4 + +
ЗК5
ФК1 +
ФК2 + + + +
ФК3 + + + + +
ФК4
ФК5
ФК6 + + + + +
ФК7
ФК8 +
ФК9
ФК10 + +
ФК11 +
ФК12
  1. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми
 
ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ОК13 ОК14 ОК15 ОК16 ОК17 ОК18 ОК19 ОК20 ОК21 ОК22 ОК23 ОК24 ОК25 ОК26 ОК27 ОК28 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 ВК6 ВК7 ВК8 ВК9 ВК10 ВК11 ВК12 ВК13 ВК14 ВК15 ВК16 ВК17 ВК18 ВК19 ВК20
ПРН1 + + + + +
ПРН2 + + +
ПРН3 + + + + + + + + + + + +
ПРН4 + + + + + + + +
ПРН5 + + + + +
ПРН6 + + + + + + +
ПРН7 + + + + +
ПРН8 + + + + +
ПРН9 + + + + +
ПРН10 + + + + + +
ПРН11 + + + + + + + + + +
ПРН12 + +
ПРН13 + +
ПРН14 + + +
ПРН15 + +
ПРН16 + + + + + +
ПРН17 + + + + + +
ПРН18 + + + +
ПРН19 + + + + +
ПРН20 + + +
ПРН21 + + + +
ПРН22 + + + +
ПРН23 + + + +
ПРН24 + + +
ПРН25 + +
ПРН26 + + + +
ПРН27 + +
ПРН28 + +
ПРН29 + + +
ПРН30 + + +
ПРН31 + + + + + + +
ПРН32 +
ПРН33 +
ПРН34 +
ПРН35 + + + + + + +
ПРН36 + + + + + + +
ПРН37 + + + +
ПРН38 + + + +
ПРН39 + +
ПРН40 + + + +
ПРН41 + + + +
ПРН42 +
ПРН43 + +
ПРН44 + +
ПРН45 + + + +
ПРН46 + + +
ПРН47 + + +
ПРН48 + + + + + + + +
ПРН49 + + + +
ПРН50 + +
ПРН51 + + + + + + + + + +
 

Наука

Загородна Наталія Володимирівна

к.т.н., 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи, (відповідає за галуззю: 12 «Інформаційні технології»),  доцент кафедри комп’ютерних наук,

тема дисертації: «Математична модель та метод прогнозу газоспоживання з урахуванням циклічності».

 

Козак Руслан Орестович

к.т.н., 05.13.05 – «Автоматизовані системи управління і прогресивні інформаційні технології»,

(відповідає за галуззю: 12 «Інформаційні технології»),

тема дисертації: «Дослідження та розроблення системи автоматизованого проектування книжкових видань», доцент кафедри комп’ютерних наук

 

Марценюк Василь Петрович

д.т.н., 01.05.04 – Системний аналіз і теорія оптимальних рішень,

(відповідає за галуззю: 12 «Інформаційні технології»),

тема дисертації: «Моделі та методи популяційної динаміки в програмному середовищі підтримки системних медичних досліджень», професор кафедри медичної інформатики з біофізикою

 

Карпінський Микола Петрович

д.т.н., 05.11.05 – Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин,

тема дисертації: «Вимірювання параметрів та визначення характеристик спеціалізованої освітлювальної апаратури і оптимізація її техніко-економічних показників», професор кафедри безпеки інформаційних технологій

 

Боднарчук Ігор Орестович

к.т.н., 01.05.03 – «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем», тема  дисертації «Методи і засоби проектування архітектури програмного забезпечення  з врахуванням вимог якості»

 

Кареліна Олена Володимирівна

к.пед.н., 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»,

тема дисертації: «Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економічних навчальних закладів», доцент за кафедрою загальноекономічних дисциплін

 

Грод Іван Миколайович

д.ф-м.н., 01.01.02 – Диференціальні рівняння, тема дисертації: «Якісний аналіз розширень динамічних систем на многвидах»,  доцент за кафедрою інформатики та методики викладання інформатики

 

Щербак Леонід Миколайович

д.т.н., 01.03.04 - Радіофізика, включаючи квантову, Лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, професор за кафедрою автоматизації експериментальних досліджень, дисертація захищена на закритій раді

тема дисертації: «Пространственно-временная обработка линейных и гармонизуемых радиофизических случайных полей».

Міжнародні зв'язки

Колекттив кафедри має тісні контакти з вченими та науковими колективами університетів Шмалькальдену (Німеччина), Любліна, Бєльсько-Бяла, Ополє (Польша), Міжнародною вищою школою комп’ютерних наук та інформаційних технологій (Франція), університетом Північного Іллінойсу (США).

Студенти кафедри беруть участь у короткотермінових стажуваннях та літніх школах та проходять практику на польському підприємстві «Устронянка». 

Програми подвійних дипломів

На кафедрі діють програми подвійних дипломів з навчальними закладами Польщі та Федеративної Республіки Німеччина 

Люблінська політехніка (Politechnika Lubelska) В 2013 році участь в програмі взяло 5 студентів, в 2014 році 6 студентів, 2015 – 5 студентів. Участь в програмі можуть взяти студенти-магістри факультету, які володіють польською мовою і мають загальний високий рівень з професійних предметів. Випускники Програми отримують два дипломи: український та польський дипломи магістра. 

Університет прикладних наук, Шмалькальден (Fachhochschule fur für angewandte Wissenschaften, Schmalkalden) В 2015 році участь в програмі взяло 2 студенти, в 2016 році – 2 студенти, 2017 – 3 студенти. Участь в програмі можуть взяти студенти другого курсу навчання за напрямом 125 –  «Кібербезпека», які володіють німецькою мовою і мають загальний високий рівень з професійних предметів. Випускники Програми отримують два державні дипломи: український диплом бакалавра і державний диплом німецького університету. 

Стажування викладачів

Викладачі кафедри проходили стажування в провідних вузах світу:

Загородна Наталія Володимирівна (викладач) – Університет Північного Іллінойсу (Декалб, США), 2012р. Національний дослідницький інститут в галузі інформатики та автоматики (Софія-Антіполіс, Франція), 2012р.

Боднарчук Ігор Орестович (викладач) – Університет Валенсії (Іспанія), 2017 р.

 

Участь у міжнародних проектах